1. Articles
  2. האסלאם הוא הדת שלי
  3. דוגמאות מהאמונה באללה (4-1)

דוגמאות מהאמונה באללה (4-1)

790 2019/11/25 2024/07/18

מהאמונה באללה, ישנה הוודאות המוחלטת שאללה הוא הריבון היחיד לכל דבר ואין ריבון מלבדו. אללה אמר בקוראן, בפרק 78 פסוק 37 : "ריבון השמיים והארץ וכל אשר ביניהם, הרחמן". והוא אכן בורא כל הברואים. גם כן אמר אללה בפרק 32 פסוק 4: "אללה הוא אשר ברא את השמיים ואת הארץ ואת אשר ביניהם". והוא הבעלים היחידי לכל היקום וכל מה שבתוכו ואין לו שותף. אללה אמר בפרק 14 פסוק 2: "אללה, אשר לו כל מה שבשמיים ומה שבארץ". והוא המסדיר את ענייני כל הבריות. אללה אמר בפרק 7 , פסוק 54 : "אכן, שלו היא הבריאה, ובידו כל דבר. יתברך אללה, ריבון העולמים".


בידי אללה להועיל או להזיק, לתת או למנוע, בידיו החיים והמוות. הוא המפרנס את כל היקום, את כל מי ומה שבתוכו.

אללה אמר בפרק 11 פסוק 6: "אללה דואג לכלכלתו של כל יצור עלי אדמות, והוא יודע את מקום מנוחתו ומקום אכסונו, הכל נרשם בספר ברור".


אללה הוא המפעיל האבסולוטי האמיתי ביקום/ אין בורא, ואין מפרנס, ואין בעלים, ואין מארגן לכל היקום ולכל מה שיש בתוכו מלבד אללה, ואין שותף לו. אללה אמר בפרק 3 פסוקים 26-27 : "אמור! אללה, אדון המלכות, בכוחך לתת את המלוכה לכל אשר תרצה, ולקחת את המלוכה מכל אשר תרצה. ולהאדיר את אשר תרצה ולהשפיל את אשר תרצה. בידך כל הטוב ואת הכל יכול. אתה מבליע את הלילה בתוך היום,ומבליע את היום בתוך הלילה, ומוציא את החי מהמת ומוציא את המת מהחי, ומכלכל ללא חשבון את כל אשר תרצה".

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day