1. Articles
  2. האסלאם הוא הדת שלי
  3. גן העדן: הבטחתו של אללה

גן העדן: הבטחתו של אללה

824 2019/12/02 2024/07/18

גן העדן הוא הבטחתו של אללה כלפי המאמינים ועושי הטוב. בפרק 19 , פסוק 61 , אומר אללה: "אל גני עדן אשר הבטיח הרחמן לעבדיו בנסתר, הבטחתו תתקיים". והוא המקום בו ישהו המאמינים בעולם הבא. והוא הפרס לאלה שהאמינו באללה ושליחו ועשו חסדים בחיי העולם הזה וחיפשו את רצון אללה כדי לרצותו, והתרחקו ממה שהוא שונא, ועסקו בציות לאללה והתנגדו לשטן ולאלה שהולכים בדרכו והלכו נגד תעתועי הנפש וחשקיה. אללה אמר בפרק 79 פסוקים 40-41 : "גן עדן הוא הדבר היקר אצל אללה, שצריך לעבוד ולהזיע בעולם הזה כדי להגיע אליו בעולם הבא, לא בתקוות שווא וייחולים". שליח אללה מוחמד עליו השלום אמר: "הרי מצרך אללה יקר, שהרי מצרכו הוא גן העדן". עוד אמר שליח אללה עליו השלום: "החכם הוא זה ששפט את עצמו ועבד למען מה שאחרי המוות, והכסיל הוא זה שרדף אחרי תענוגותיו ותאוותיו".

אללה גידר את גן העדן בדברים "קשים" עבור בן האדם, כלומר, הדרך שמובילה לגן העדן, אי אפשר לעבור אותו בלי מעשים שקשים לתאוות האדם ותשוקותיו. שליח אללה אמר" גן העדן גודר בקשיים והגיהינום גודר בדברים מפתים". וכמו שהאדם טורח כדי לחיות בכבוד, בחיי העולם הזה, כך גם מי שרוצה לחיות חיים מכובדים בעולם הבא, עליו להתאמץ בעבודתו לאללה, ועשיית רצונותיו של אללה, ואללה יגמול לו בגן עדן ובחיים נצחיים מצוינים. לכן, על בן האדם להאמין באללה, וביום הדין, ולעשות חסדים, שניהם ביחד. כי אללה לא מקבל מעשה טוב ללא אמונה ואינו מקבל אמונה בלי חסד. אללה אמר בפרק 2 פסוק 25 : "בשר למאמינים ולעושי החסד כי מזומנים להם גנים אשר נהרות זורמים תחתיהם". והוא אמר גם בפרק 4, פסוק 25 : "המאמינים ועושי הטוב, אותם נכניס לגנים שנהרות זורמים תחתם, ושם הם יישארו לנצח נצחים, זו הבטח האמת של אללה, ואין דובר אמת כאללה". ובפרק 19 , פסוק 107 , אמר אללה: "המאמינים ועושי החסד, ישכנו בפרדסי גן העדן". חיי העונג בגן העדן, ומה שהכין אללה לאלו שישכנו בו, הואמעל ומעבר לכל תיאור, ואין לו בחיי העולם הזה דוגמה. הדמיון הוארק בשמות, והם כמו שאמר אללה במסורה הקדושה )חדית' קודסי(:"הכנתי לעבדי הטובים מה שלא ראתה עין, ולא שמעה אוזן, ולא עלהעל מחשבות אדם". אללה אמר גם בפרק 43 פסוק 71 : "יסובבו ביניהםקערות של זהב וגביעים, ובהם כל אשר חשקה הנפש, וכל אשר עליותתענג העין, ולעולמי עד יהיה בו". שליח אללה עליו השלום אמר: "הנכנס לגן עדן, יחיה בו ולא ימות, יתענג ולא יסבול, בגדיו לא יתישנו,ויישאר צעיר לנצח". כמו כן, אמר שליח אללה עליו השלום: "לבנת זהבולבנת כסף, רצופה מסוגי הבשמים. החצץ בה הוא מזהב ואבנים יקרות,החול מבשם".

 

הטוב בגן העדן לא מסתיים לעולם, הוא טוב נצחי, מתמשך, אין מוות,אין זקנה, אין עייפות, אין מחלות.

אללה אמר בפרק 98 פסוק 8: "יבואו על גמולם אצל ריבונם בגניעדן אשר נהרות זורמים תחתם. שם יישארו לנצח נצחים. אללה יפיקרצון מהם, והם יפיקו רצון ממנו. זאת לירא מריבונו". שליח אללה עליו השלום אמר : "שנכנסים שוכני גן העדן לגן העדן, קורא הקורא: אתםתחי בו לעד ולא תמותו, ותהיו בריאים לעד ולא תחלו, ותהיו צעירים לעדולא תזדקנו, ואתם תתענגו ולא תסבלו לעולם".

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day