1. Articles
  2. האסלאם הוא הדת שלי
  3. המוסר באסלאם

המוסר באסלאם

1213 2019/12/17 2024/04/21

המוסר הוא כותרת האסלאם, ומראה האמונה וסימנה הטוב. כי אמונת המוסלמי בלבו, ועבודתו לאללה, לפעמים נראות ולפעמים נסתרות. אך מוסר שתמיד נראה בהתנהגותו של המוסלמי כלפי אחרים, בכל מקום ובכל זמן ובכל מצב, ואין סיבה לעזוב את המוסר הטוב הזה. המידות הטובות והמוסר הטוב הזה, הם מהמטרות הנעלות שלשמן נשלחו הנביאים והשליחים, ומהם גם מוחמד עליו השלום, שאמר:" נשלחתי כדי להשלים את הטוב שבמוסר".

לחשיבות הרבה של המוסר, קשר הנביא מוחמד עליו השלום את איכותו של המוסלמי בהתנהגותו הטובה, כשאמר: " הטובים שבכם, הם אלו שמתנהגים הכי טוב".

הנביא עליו השלום אמר גם: "מהמושלמים באמונתם, הם אלו הטובים ביותר בהתנהגותם". לכן, בעלי התנהגו טובה ומוסר טוב הם הקרובים ביותר לנביא עליו השלום, והקרובים אליו בגן העדן. כפי שהנביא עליו השלום אמר בעצמו:

" מהאהובים עלי ביניכם והקרובים אלי ביום הדין, הם אלו בעלי המוסר הטוב ביותר".

מוסר טוב, הוא אחת הסיבות שמכניסות הכי הרבה אנשים לגן העדן. התנהגות רעה לעומת זאת, היא אחת הסיבות הגדולות לכניסת הכי הרבה אנשים לגיהינום. הנביא עליו השלום נשאל, מה מכניס הכי הרבה אנשים לגן העדן? והוא אמר: "יראת האלוהים והתנהגות טובה". וכשנשאל מה מכניס הכי הרבה אנשים לגיהינום, הוא אמר: "הפה ואיבר המין", כלומר, הלשון הרע והזנות. כמון שהתנהגות טובה תתווסף למאזן השכל שיקבל האדם מאדונו ביום הדין, שליח אללה עליו השלום אמר: "אין דבר כבד יותר ביום הדין מההתנהגות הטוב, ואללה שונא את בעל הלשון הלא נקיה". התנהגות טובה היא המלצת הנביא עליו השלום למאמינים, הוא אמר: " היה ירא מאללה בכל מקום, ותצרף למעשה רע מעשה טוב שימחק אותו, והתנהג עם בני האדם בהתנהגות טובה". מוסר והתנהגות טובה יובילו את האדם לגן העדן, אם ירצה אללה. שליח אללה עליו השלום אמר: "תבטיחו לי שש דברים מעצמכם, ואני אבטיח לכם גן עדן, תאמרו את האמת, אם תבטיחו לקיימו, תחזירו פיקדון אם קבלתם, תשמרו על איבר המין שלכם, תשפילו את מבטכם (מלראות דברים אסורים), ושמרו על הידיים שלכם (אל תזיקו לאחרים). החשיבות הגדולה של המוסר היא בגלל שהמוסר הוא חלק מהאמונה. אמונתו של האדם לא תפרח ולא תשגשג עד שהמוסר שלו יהיה מצוין. אם ייחלש המוסר שלו, אז גם האמונה שלו תהיה חלשה יותר, ואם יתחזק המוסר שלו, אז גם האמונה שלו תתחזק. התנהגות רעה של האדם המאמין יכולה להוביל לגיהינום. שליח אללה עליו השלום אמר: " פושט רגל הוא מהמוסלמים הוא זה שבא ביום הדין עם תפילות וצום וצדקות, אך מתברר שהוא קילל את זה, ורכל על זה, וגנב מכספיו של ההוא, והקיז את דמו של ההוא, והכה את זה. אז יתנו להוא מחסדו, ויתנו לזה משכרו, ואם יגמרו שכרו וחסדיו, הוא ייקח מהעוולות שלהם, ואחר כך ייזרק לגיהינום". וזה מצבו של מי שלכאורה עובד את אללה ועושה את כל פולחניי החובה והרשות, אך אין לו מוסר וההתנהגות שלו עם אחרים רעה. והשאלה היא: מה עם אלה שלא עובדים את אללה בכלל והתנהגותם רעה?!

מוסר טוב הוא אלמנט חשוב שדחף הרבה אנשים להתאסלם. הסוחרים המוסלמים הראשונים, שהתנהגו למופת, הקסימו את רוב עמי דרום מזרח אסיה שנהרו להתאסלם. לכן, על כל מוסלמי להטריח את עצמו ולקשת את לבו במוסר והתנהגות טובה, ולהיות עם סגולות ומידות טובות כדי שיהיה מוסלמים שהאנשים אוהבים והולכים אחריו, וכדי שהוא יהיה עם נפש שקטה ושלווה. אללה אמר בפרק 29 , פסוק 69 : "המתאמצים למעננו, הדרך נדריך אותם אל דרכנו. אלוהים הוא עם עושי הטוב". כמו כן, צריך לפנות לאללה, מלך הלבבות ומפעילם, בבקשת עזרה ממנו, כי הוא שומע תפילת כל פה ונענה לבקשות. לימד אותנו שליח אללה עליו השלום כשהתפלל: " אללה, כמו ששיפרת את התדמית שלי, שפר את המוסר שלי". כמו כן, אמר השליח עליו השלום : "אללה, אני מתגונן בך ממוסר לא טוב ומעשים לא טובים ותאוות לא טובות". הנביא עליו השלום אמר גם: " אללה, הדרך אותי למוסר הנעלה ביותר, כי אין מי שידריך אליו מלבדך. והרחק אותי מהמוסר הרע, כי אין מרחיק מלבדך".

 

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day