1. Articles
  2. האסלאם הוא הדת שלי
  3. הגיהינום: האיום של אללה

הגיהינום: האיום של אללה

773 2019/12/04 2024/06/21

הגיהינום הוא המשכן של הכופרים, הפושעים, האיום והעונש שאללה הכין לאלו שכפרו בו ובאותות שלו, ולאלה שדחו את השליחים שלו והלכו בדרך של השטן, בדרך של התאוות והתענוגות בחיים הללו, ושכחו את המפגש עם אללה ולכן עשו את הרע בחיי העולם הזה, וחשבו שתכליתם של החיים הללו אינם אלא להתענג. הם טעו וסטו מדרך הישר, וכפרו בעבודת האל, אז הם יכנסו לגיהינום, שם יקבלו את העונש שאללה הכין להם, ואשר תיאורו מפחיד ומעורר אימה. אללה אמר בפרק 10 פסוקים 7-8 : "אלה אשר אינם מצפים להיפגש איתנו, ואשר חיי העולם הזה השביעו את רצום, והם בטחו בהם, והם הסיחו דעתם מהאותות שלנו, אלא ישכנו בגיהינום בעוון מעשיהם". אללה אמר גם בפרק 72 , פסוק 23 : "אלה המורדים באללה ושליחו, אש הגיהינום מוכנת להם לנצח נצחים, ובה ישכנו". אללה אמר גם בפרק 79 פסוקים 37 - 39 : "אז לכל אשר פרק עול, ובכר את חיי העולם הזה, השאול יהיה המשכן שלו".

 

אללה אמר גם בפרק 25 פסוק 11 : " אך הם הכחישו את שעת הדין, ולמכחישי שעת הדין, הכנו את אש הגיהינום". ועוד אמר אללה בפרק 34 פסוק 74 : "החוטאים יהיו בעונש הגיהינום לנצח".

אללה אמר גם בפרק 33 פסוק 66 : " ביום אשר יהפכום על פניהם אל תוך האש, יגידו, הלוואי והיינו נשמעים לאללה ולשליח".

אללה אמר בפרק 4, פסוק 54 : "הכופרים באותות שלנו, אותם נצלה באש. וכל אימת שיכלה עורם באש, נחליף אותו בעור חדש, כדי שיטעמו את העונש, ואללה הוא האדיר והחכם".

אללה אמר בפרק 35 פסוקים 36-37 : "הכופרים, להם שמורה אש  הגיהינום, לא ידונו אותם למוות, וגם לא יוקל עונשם, כך הוא הגמול לכל כופר מושבע. הם יזעקו בתוכה לעזרה, באומרם: ריבוננו, הוצא אותנו ואז נעשה את הטוב ולא את אשר נהגנו לעשות...וכי לא האריכו את חייכם די והותר כדי שייזכר כל הרוצה להיזכר? ואף בא אליכם המזהיר! טעמו את זה, אין מושיע לבני העוולה!!!".

אללה אמר בפרק 18 , פסוק 29 : "אמור, האמת היא מאדונכם, החפץ יאמין, והחפץ יכפור. הכנו אש לבני העוולה, אש אשר תסגור עליהם כאוהל, ואם ירצו משקעה, ישקו אותם רק במים רותחים כנחושת בוערת הצולה את הפנים….כה רע הוא המשקע וכה רע שם לנפש!".

 

שליח אללה עליו השלום אמר : "העונש הקל ביותר בגיהינום ביום הדין, הוא אדם שישימו לו גחל בין אצבעות רגליו, ומוחו ירתחו מזה".

זה חלק מספוקי הקוראן וחלק מאמרות שליח אללה עליו השלום, על הגיהינום ועל הייסורים שבגיהינום, שאללה ישמור אותנו ואתכם מהייסורים ומהגיהינום. לכן האמונה ביום הדין ובגן העדן ובגיהינום, יש להם השפעה גדולה בחינוך הנפש המאמינה, כדי שיאהב המאמין לציית יותר לצווי אללה ויעשה את הטוב בחייו, ויחפש את רצון אללה כדי לרצותו, ויסבול בחיים הללו כל נזק כדי לזכות בחיים הנצחיים בגן העדן. הוא יתרחק מעשיית דברים רעים, מחשש שיקבל עונש בגיהינום, הוא הוא בטוח שמה שהוא עושה היום יקבל את שכרו או עונשו מחר. אללה אמר בפרק 99 פסוקים 7-8 : "כל העושה טוב, ולו כמשקל גרגיר, יחזה בו. וכל העושה רע, ולו כמשקל גרגיר, יחזה בו".

 

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day