1. Articles
  2. האסלאם הוא הדת שלי
  3. יום הדין: החיים שלאחר המוות - ההוכחות הלוגיות והספרותיות (2-1)

יום הדין: החיים שלאחר המוות - ההוכחות הלוגיות והספרותיות (2-1)

812 2019/12/01 2024/07/18

שכל ישר וטבע בריא מובילים את האדם להאמין ביום הדין.1 . מובן מאליו שכל דבר שנברא הוא מוגבל, כלומר שיש לו התחלהוסוף. לכל הברואים: בני האדם, שדים, מלאכים, צמחים, עופות, שמשות,כוכבים וכו'...יש התחלה ויש סוף. תחילת דרכו של האדם היא ברחם אמו,אחר כך הוא נולד ואחר כך הוא מת. כך גם לכל מערכת יש את סדר שלהתהוות, חיים ומוות. העולם שאנו נמצאים הוא הוא גם מוגבל וזמני, הוא נוצר לפני מליוני שנים, הוא ימשיך להתקיים עד לתום המועד שקבע לו אללה, ואז ויסתיים הקיום שלו, ולאחר מכן יגיע יום תחיית המתים, וכולם יאספו ליום הדין. גם אסטרונומים חוזים את זה, כי האנרגיה הנמצאת בשמש ובשאר הכוכבים חייבת להיגמר באחד הימים, דבר שיגרוםלהכחדת הקיום.

2 . אללה הוא הצדק המוחלט, ומצדקו נובע שהמאמין בו וזה שאינומאמין בו אינם שווים, וגם זה אשר מציית וזה אשר מורד אינם שווים.זה עשה עושה טוב וזה אשר מזיק, גם הם אינם שווים על פי הצדק של אללה. לכן הצדק אומר שחייב לבוא יום שבו המאמין, המציית והמיטיב,יקבלו את שכרם, ובמקביל גם המתכחש, המורד והמזיק יקבלו אתהעונש שלהם.

אללה אמר בפרק 4, פסוק 87 : "אללה , אין אלוהים מלבדו, הוא יאסוףאתכם לקראת יום תחיית המתים, אשר אין בו ספק, ואין דובר אמתכאללה".אללה אמר גם בפרק 2 פסוק 281 : "הישמרו לכם מפני היום שבו תוחזרו אל אללה, אז ישולם לכל נפש לפי פועלה, ואיש לא יקופח".

 

אם העושק לא יקבל את העונש בחיי העולם הזה, הוא יקבל בחיי העולםהבא. ואם לא יוחזרו זכויות העשוק בחיי העולם הזה, הם בטוח יוחזרו לובעולם הבא, זה הצדק האלוהי וזאת חכמתו ומשפטו של אללה. אללה אמר בפרק 10 פסוק 4: "לבסוף תוחזרו אליו כולכם, זאת היא הבטחתוהאמתית של אללה. הוא הבורא מבראשית, ואחר כך יברא בשנית, כדילהשיב למאמינים ולעושי הטוב כגמולם בצדק ,ולכופרים מחכה משקה רותח ועונש כבד כי כפרו". וכך יתממש הצדק האלוהי, אם תעשו טוב,תעשו טוב לעצמכם, ואם תעשו רע, אז תעשו רע לעצמכם. אללה אמרבפרק 99 , פסוקים 7-8 :" כל העושה טוב, אפילו כמשקלו של גרגיר, הואיחזה בו. וכל העושה רע, אפילו כמשקלו של גרגיר, בו הוא יחזה".

3 . אללה הוא הכל יכול. יכולתו מוחלטת ואין לה גבולות. אללה אמרבפרק 2 פסוק 20 : "כי אללה הוא הכל יכול". אם ירצה אללה דבר,מספיק שיגיד "היה" והוא יהיה. זה שברא את האדם ממים ועשהו דם ובשר ועצמות ועש לו שמיעה וראיה, זה האלוהים אשר יכול לאסוף אותושנית לאחר המוות, כי אין דבר שיעמוד בפני אללה הכל יכול. אללה אמרבפרק 6 פסוק 134 : "אשר הובטח לכם, בוא יבוא, ולא תוכלו לחמוק מזה".

לדוגמה, לאסוף ולהרכיב את המחשב מחדש, קל יותר מאשר לייצראותו בהתחלה. ולאללה, הדוגמה העליונה, אללה שברא את האדם ויצראותו בכל חלקיו, קל לו יותר לאסוף חלקים אלה, עצמותיו ואבריו ועורוודמו אחרי המוות, ולהפיח בהם את הנשמה שהוא צריך.

אללה אמר בפרק 30 , פסוק 27 : "הוא הבורא מבראשית, ואחר כך יבראשנית, ובקלות יעשה זאת. לו יאה כל תואר נעלה בשמיים ובארץ ,והואהאדיר והחכם". עוד אמר בפרק 75 פסוקים 3-4 : "הסבור האדם כילעולם לא נקבץ את עצמותיו? אכן כן, נוכל לעצב מחדש אפילו אתפרקי אצבעותיו". אללה אמר עוד בפרק 45 , פסוק 26 : " אמור, אללהייתן נשמת חיים באפכם ואז ימיתכם, ואז יאסוף אתכם לקראת יום תחיית המתים. אין ספק בכך, ואולם, מרבית האנשים אינם יודעים זאת".ובפרק 41 , פסק 39 , אמר אללה: "האותות באדמה אשר תראה תשושה,אולם נוריד עליה מים, ומיד תשגשג. זה אשר הפיח בה חיים, יחיה גם את המתים, והוא הכל יכול". הקוראן הגיב לכופר בתחיית המתים, אשרבדמיונו נחלשה עוצמת כוחו של אללה. אללה אמר בפרק 16 , פסוק 38 :"הם נשבעו באללה בהן צדק כי לא יעורר אללה את המת. אך אולם,הפוך הדבר. הוא קיבל עליו לקיים את הבטחתו, ואולם מרבית האנשיםיודעים יודעים זאת". אללה אמר בפרק 36 , פסוקים 77-79 : "האם לאישכיל האדם להבין, כי אנו בראנו אותו מטיפת זרע? אף על פי כן, הואמרהיב עוז להתווכח". הוא שכח ממה הוא נברא, והביא לנו משל באמרו:מי יכול להחיות עצמות מתפוררות? אמור, יחיה אותן זה שיצר אותן,בראשונה, הוא יודע את כל אשר נברא". כופרי קורייש היו שואלים הרבה,בצחוק וגיחוך, על תחיית המתים.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day