1. Articles
  2. ספקות ותגובות
  3. הטענה שהנביא מוחמד למד מאחרים

הטענה שהנביא מוחמד למד מאחרים

Under category : ספקות ותגובות
20293 2007/11/04 2024/06/22
Article translated to : العربية English

 

הטענה שהנביא מוחמד למד מאחרים

יש אומרים שהנביא מוחמד עליו ברכת אללה ושלום למד את הקוראן ואת האיסלאם מאנשים, כאן אנחנו מפריכים את הטענה הזו.

התגובה על הטענה הזו:

הטענה הזאת נחשבת לאחת הטענות הקשות ביותר נגד הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום, שאללה ישתבח שמו אמר עליו בקוראן הקדוש " ואין הוא דובר מתוך משוגת לבו.* אין זו אלא התגלות שנגלתה" (סורת הכוכב:4-3 )

אלא שהשנאה שבלבם של העוינים וספקנים האלה דוחפת אותם לומר את דברי הזיוף והשקר, אפילו שאומרים דברים שאינם מקובלים על דעתו של כל אדם שפוי.

הספקנים והשקרנים האלה טענו את זה,  בעוד שההתגלות היתה יורדת על הנביא מוחמד עליו השלום בפסוקים שהמידע המודרני הוכיח שהם אחד האותות הבולטים של המופלאות המדעית בקוראן הקדוש אודות שלבי בריאת האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב:
" בראנו את האדם מתמצית נוזל, מטין,* אחר עשינוהו זרע אשר הושם במקום מבטחים,* אחר יצרנו מן זרע דם מעובה, ומן הדם המעובה יצרנו פיסה גולמנית, ומן הפיסה יצרנו עצמות וכיסינו את העצמות בבשר, אחר יצרנוהו בבריאה חדשה" (סורת המאמינים: 14-12)

הם טענו כי כותב ההתגלות של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר בעודו משבח :" יתברך אללה הטוב שבבוראים" ( סורת המאמינים:14), אפילו שהפריזו בטענות שלהם ואמרו, שהנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר לו: תכתוב אותו, כך ירד ?!

כאן אנו צריכים להבהיר כמה נקודות חשובות:

ראשית, דבר בטוח הוא שכאשר היתה ההתגלות יורדת על הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום היה גופו שטוף זיעה ומאבד את הכרה באנשים מסביב, וכאשר מסתיימת ההתגלות יחיל הנביא עליו השלום לקרוא את הפסוקים הקוראניים שהורדו מעם אללה עליו, זה מה שנזכר בכל הספרים של תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום.

שנית, משמעות מה שכבר הזכרנו לעיל שהנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום לא מתחיל להכתיב את כותב ההתגלות אלא לאחר השלמת ירידת ההתגלות והפסוקים שמדווחים לנו על שלבי בריאת האדם בסורת המאמינים.

שלישית, בכך יתברר את שקר האמירה שכותב ההתגלות של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הוא אשר אמר את זה והנביא הורה לו לכתוב אותה.

רביעית, המשפט: "יתברך אללה" נזכרה בקוראן הקדוש תשע פעמים, כולם בפסוקים שמדברים על יכולתו של אללה הבורא יתעלה:

1 - אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " ריבונכם הוא אללה אשר ברא את השמים ואת הארץ בשישה ימים ואחר ישב בגאון על כס הכבוד. הוא עוטה על היום את כסות הלילה החש לבוא בעקבותיו. וברא את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, וכולם כפופים לדבריו. אכן, שלו היא הבריאה ובידיו כל דבר. יתברך אללה ריבון העולמים." (סורת ממרום החומה: 54).

2 - אללה ישתבח שמו אומר בקוראן הקדוש: " יתברך אשר הוריד ממרומים את הפורקן על עבדו, למען יזהיר את שוכני העולמים" (סורת הפורקן:1).

3 - אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו נשגב: " יתברך מי ששם את כוכבי המזלות בשמים, וקבע בהם מנורה וירח זורע אור." (סורת הפורקן:61).

4 - אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש: " יתברך זה אשר לו מלכות השמים והארץ וכל אשר ביניהם. אצלו הידע על שעת הדין, ואליו תוחזרו " (סורת עיטורי הזהב: 85).

5 - אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו נשגב: " יתברך מי שבידו המלכות והוא כל-יכול" (סורת המלכות: 1).

      אחרי כל הפסוקים האלה, השאלה עכשיו היא: למה למד הנביא מוחמד עליו ברכת אללה ושלום  מכותב ההתגלות שלו את הפסוק של סורת המאמינים בלבד בעוד שלא למד את הפסוקים האחרים שירדו בסורות האחרות? 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day