1. Articles
  2. ספקות ותגובות
  3. מדוע אסר האיסלאם על הבלתי מוסלמי

מדוע אסר האיסלאם על הבלתי מוסלמי

Under category : ספקות ותגובות
26069 2009/04/11 2024/07/22

מדוע אסר האיסלאם על הבלתי מוסלמי
לשאת אישה מוסלמית ?

 

מדוע מרשה האיסלאם למוסלמי לשאת אישה נוצריה או יהודיה, ובאותה עת אוסר על הגבר הבלתי מוסלמי מלשאת אישה מוסלמית ?

שאלה זו חשובה מאוד, אך לפני שנשיב עליה יש לציין כי האיסלאם אסר בכל תוקף על האישה המוסלמית מלהינשא לגבר בלתי מוסלמי. אללה אמר בקוראן הקדוש: " אל תישאו כופרות לנשים עד אשר תהיינה מאמינות. כי אמה מאמינה טובה היא מכופרת, אף אם זו מצאה חן בעיניכם. ואל תינשאנה לכופרים עד אשר יאמינו, כי עבד מאמין טוב הוא מכופר, אף אם זה מצא חן בעיניכן. אלא יגרמו לכם לבוא לגיהנום, ואילו אללה קורא לבוא אל גן עדן ולזכות במחילה כאשר ירשה. הוא מבאר את אותותיו לאנשים למען יזָכרו." ( סורת הפרה : 221) .    

איסור הנישואים בין מוסלמי או מוסלמית לבין בלתי מוסלמי מצוי בפסוק הנ''ל גם לגבר המוסלמי וגם לאישה המוסלמית אסור להתחתן עם הלא מוסלמי למרות שלפעמים האדם הבלתי מוסלמי יכול למצוא חן בעיני רבים. אולם האיסלאם חוקק לגבר המוסלמי לשאת אישה בלתי מוסלמית בתנאי שתאמין באל אחד ולא תעבוד אלילים כלומר תהיה יהודית ונוצריה, ובמקביל אסר זאת על האישה המוסלמית. נקודת ההנחה היא שהדמות הדומיננטית במשפחה היא דמותו של הגבר, אשר קובע גם לאישתו וגם לבניו את אורח חייהם, ואשר יכול להשפיע בזכות הכוח לפעמים על החלטותיהם ואימונתם של בני משפחתו. לכן כדרך שימור הדת האיסלאמית בלבהאישה המוסלומית נאסר עליה להינשא לגבר בלתי מוסלמי פן יכריח אותה לחזור בשאלה, ולאהאמין בדת זולת האיסלאם. והותר למוסלמי לשאת אישה יהודיה או נוצריה בשל שתי מטרות: המטרה הראשונה היא שהנישואים של גבר מוסלמי לאישה יהודיה או נוצריה מהווים הזדמנות להבהיר לאישה – במיוחד והיא מאמינה באל אחד כמו באיסלאם – את עקרונות האיסלאם. אישה יהודיה או נוצריה מאמינה באל אחד ומאמינה בייעוד האדם בעולם הזה, על כן כאשר היא תיחשף לחיי בעלה המוסלמי אשר שוקד לקיים את מצוות האיסלאם ורואה את התנהגויותיו: ההוגנות והמוסריות                                                                                                                                                                                                         , היא תימשך לאיסלאם ויחפוץ לבה להתאסלם. ואם היא תבחר להאמין בדת שלה אסור לגבר להכריחה לנהוג אחרת. כל אלה הם חוקי האיסלאם לפי דברי דברי אללה: " אין לכפות את הדת ... " ( סורת הפרה : 256 ).  

המטרה השנייה היא שהאיסלאם שקד לשמור על מאמיניו מכל נסיון העלול לגרום להם לפרוש מדת האיסלאם תחת לחץ של אחר, במקרה הזה של הבעל. לדבר זה נקרא בקוראן בשם פיתנה ( פיתוי בדת ), אללה אומר בקוראן:

" הפיתוי בדת הוא חמור יותר מרצח " ( סורת הפרה : 217) . לפיתוי בדת יש כמה צורות, מהן: ההתעללות במוסלמי כדי לגרום לו לפרוש מדת שלו . צורה נוספת היא שאנחנו מדברים עליה, כשאדם בלתי מוסלמי נושא לו אישה מוסלמית הוא עלול לפתות אותה לפרוש מדת שלה, או לפחות לא לקיים את מצוות אללה שקבע למוסלמים, משום שלאיש יש השפעה ניכרת על האישה כפי שאמרנו קודם.

דבר זה בלתי מקובל באיסלאם, אלא שדת האיסלאם שקדה להבטיח אווירה הולמת למוסלמים כדי לקיים את המצוות המוטלות עליהם. לכן האיסלאם האיץ באישה להטיב בבחירת הבעל, והורה לה לבחור בגבר שמקיים את החובות הדתיות של האיסלאם, ולהתרחק בכל תוקף מזה שאינו מקיים אותן. בכך תוכל האישה המוסלמית להחזיק בדת שלה .

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day