1. Articles
  2. ספקות ותגובות
  3. ריבוי הנשים באיסלאם, למה ?

ריבוי הנשים באיסלאם, למה ?

Under category : ספקות ותגובות
7102 2010/01/06 2024/06/23

 

 

האיסלאם לא  ציווה על המוסלמי לשאת יותר מאישה, אלא שאללה רק הירשה למוסלמי לשאת עד ארבע נשים אם היה יכול לפרנס אותן, ולהתייחס אליהן בשוויון .

ההלכה היהודית, גם מתירה לשאת עד שלושה נשים, הנביא אברהם עליו השלום נשא שתיים. וגם בורא עולם התיר בקוראן לעבדיו להתחתן עם עד ארבעה נשים אך עליו גם לדאוג לשוויון מוחלט ביניהן:

אללה ישתבח שמו אמר בקוראן: " מותר לכם, לפי ראות עיניכם, לשאת לכם שתים, שלוש או ארבע נשים..., אך אם תחששו שלא תוכלו לנהוג בהן בשוויון, הרי מוטב לשאת רק אישה אחת..." (סורת הנשים : 3(  .

יש אומרים שריבוי נשים משפיל את האישה, ופוגע במעמדה בחברה אלא שזה לאמיתו של הדבר לא נכון כי האיסלאם שקד לכבד את האישה ואת התפקיד שלה בחברה, האיסלאם אסר על המוסלמי לחתן אישה בניגוד לרצונה וגם לא לגרשה, אסור להחזיק אותה בניגוד לרצונה, אם ביקשה גירושין אסור לבעל לסרב, אך כמובן תמיד עדיף להגיע לשלום בית.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day