1. Articles
  2. הדרכתו של הנביא הנבחר בתיאור גן עדן והאש
  3. מה שאנשי האיש מקבלים כאשר נכנסים לגיהינום

מה שאנשי האיש מקבלים כאשר נכנסים לגיהינום

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ולאחר מכן, ,אתם התועים והמכחישים,* אכול תאכלו מעץ, מן הזקום.* תמלאו בו את כרסכם,* ועמו תשתו משקה של רותחין,* ותגמעו כגמלים מוכי צמא.* זו התקרבות אשר תוגש להם ביום הדין" (סורת המאורע:56-51).

 

הפסוק הקוראני הזה האנשי האש יאכלו מעץ הזקום וישתו משקה של רותחין ויובלו לגיהינום בעודם צמאים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" ביום אשר נאסוף את היראים (מן הקבר) ונשלחם אחר כבוד אל הרחמן,* ונוביל את החוטאים אל מורדות גיהינום,* אז לא יוכל איש ללמד זכות, זולת מי שיזכה בהתחייבות מעם הרחמן" (סורת מרים:87-85).

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day