1. Articles
  2. הדרכתו של הנביא הנבחר בתיאור גן עדן והאש
  3. החשיכה, השחור והגנצים של גיהינום

החשיכה, השחור והגנצים של גיהינום

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " צאו אל אשר הכחשתם.* צאו אל צל אשר לו שלושה ענפים.* לא יצל ולא יסוכך מאש להבה.* היא תתיז גנצים נישאים כטירה." (סורת המשולחות:32-29), הפרשן המוסלמי בן מסעוד אמר בעודו את הפסוק הקוראני הזה שגיהינום מתיז גנצים לא כמו העצים אלא דומה למבצרים ועירים.

סאלמן אמר כי גיהינום שחור וכה, הגחלים של האש לא מאירים והלהבה שלו לא דועכת ולאחר מכן קרא את הפסוק הקוראני שבו אמר אללה ישתבח שמו ויתעלה " הנה שני בעלי דין מתדיינים על אודות ריבונם: אשר לכופרים, להם הותקנו בגדים של אש, ועל ראשם יריקו מים רותחים,* אשר ימוססו את קרבביהם ועורם,* והוכנו למענם שבטים של ברזל.* כח אימת שירצו לצאת ממנה מחמת הייסורים, יוחזרו אל תוכה. טעמו-נא את עונש השרפה!" (סורת העלייה לרגל:22-19).

אבו הורירה ירצהו אללה ישתבח שמו ויתעלה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר האם אתם חושבים את גיהינום אדומה כמו האש של העולם הזה, אלא שגיהינום שחור יותר מהזפת.

 

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day