1. Articles
  2. הדרכתו של הנביא הנבחר בתיאור גן עדן והאש
  3. המאפיינים והסוגים השונים של פירות גן עדן

המאפיינים והסוגים השונים של פירות גן עדן

Article translated to : العربية

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " בשר למאמינים ולעושי הטוב כי מוזמנים להם גנים אשר נהרות זורמים למרגלותיהם. כל אימת שיוגש להם מזון מפריים, יגידו, הנה אשר הוגש לנו לפנים. הם יקבלוהו תואם, ומוזמנות להם שם נשים טהורות, ולנצח יהיו שם." (סורת הפרה:25).

אלחסן שאללה ישתבח שמו ויתעלה ירחם עליו פירש את הפסוק הקוראני שבו אמר אללה ישתבח שמו ויתעלה " בשר למאמינים ולעושי הטוב כי מוזמנים להם גנים אשר נהרות זורמים למרגלותיהם. כל אימת שיוגש להם מזון מפריים, יגידו, הנה אשר הוגש לנו לפנים. הם יקבלוהו תואם, ומוזמנות להם שם נשים טהורות, ולנצח יהיו שם." (סורת הפרה:25)., שאללה ישתבח שמו ויתעלה הבטיח למאמינים בגן עדן פירות טובות שאין בהן פירות בלתי רצויות, הפרשן המוסלמי קתאדה אמר שאין בפירות של גן עדן כל פירות בלתי רצויות כמו הפירות של העולם הזה. 

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " יזמינו מכל פרי, ולבטח ישבו" (סורת העשן:55).

הפסוק הקוראני הזה מעיד על כך שהפירות האלה לא מזיקים ומעיד גם שאללה ישתבח שמו ויתילה הבטיח למאמינים את הפירות האלה לנצח.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " זהו גן עדן אשר ירשתם בזכות מעשיכם,* ובו מוזמנים לכם פירות רבים אשר מהם תאכלו" (סורת עיטורי הזהב:73-72).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ופירות למכביר,* אשר אינם אוזלים ואינם נעלמים"(סורת המאורע:33-32). פרושם של שני הפסוקים הנזכרים לעיל מעידים על כך שהפירות של גן עדן מוזמנים לאנשי גן עדן לתמיד, הפסוקים מעידים על כך שהפירות האלה לעולם לא אוזלים.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day