1. Articles
  2. הדרכתו של הנביא הנבחר בתיאור גן עדן והאש
  3. מעיני גן עדן

מעיני גן עדן

Article translated to : العربية

אללה ישתבח שמו ויתעלה דווח לנו בספרו הנשגב על פלגי המים של גן עדן, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " היראים יסתופפו בגנים ועל פלגי מים." (סורת אלחג'ר:45).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " היראים יסתופפו בגנים ועל פלגי מים,* נהנים מאשר חלק להם ריבונם. לפנים הם היו מיטיבים:* הם המעיטו מאוד לנום בלילות,* ועם שחר ביקשו מחילה,* ומרכושם הקצו לקבצן ולדלפון." (סורת הזורות:19-15).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש" ממעיין הזורם שם ושמו סלסביל" (סורת האדם:18).

אנשי גן עדן שותים ממעין בגן עדן נקרא בשם סלסביל, המים של המעיין הזה טובים וקל לבלועם.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר הספרו הנשגב " ממעיין אשר ממנו ישתו עבדי אללה, ואת אפיקו יטו כרצונם" (סורת האדם:6).

אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו גם בספרו הנשגב " יסובבו ביניהם כלי כסף וגביעים צלולים כאלגביש,* - כאלגביש, אף כי של כסף הם – ומדודים במידה.* יושקו שם כוס שנמהלה בזנגביל,* ממעיין הזורם שם ושמו סלסביל.* יעברו ביניהם נערים בני אלמוות, ובהביטך בהם, ייראו לך כמרגליות פזורות." (סורת האדם:19-15).

ישנם שני סוגים של המעינים בגן עדן:

הסוג הראשון הוא מעיין הקמפור, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " ברי הלבב ישתו מכוס שנמהלה בקמפור,* ממעיין אשר ממנו ישתו עבדי אללה, ואת אפיקו יטו כרצונם" (סורת האדם:6-5).

  הסוג השני נקרא בשם תסנים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ברי הלבב ירוו מנעמים:* על ספות מוגבהות ישבו ויביטו,* ותראה את זיו המנעמים נסוך על פניהם.* ישתו יין צלול המותיר ניחוח,* ניחוח של מושק – כל אלה ראויים להיות משאת נפש- * אשר נמהל במי תסנים,* והוא מעיין אשר ממנו ישתו המקורבים." (סורת המחסרים במשקל:28-22).

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day