1. Articles
  2. הדרכתו של הנביא הנבחר בתיאור גן עדן והאש
  3. שוערי גדן עדן

שוערי גדן עדן

Article translated to : العربية

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " היראים את ריבונם יובלו אל גן עדן חבורות חבורות, ובבואם, ייפתו שעריו, ושועריו יגידו להם, בואכם לשלום, ובטוב שורים אתם. היכנסו אליו לנצח." (סורת החבורות:73).

המאמינים יכנסו לגן עדן בצורת חבורות רציפות, המקורבים הם  הראשונים אשר ייכנסו לגן עדן ולאחר מכן הצדיקים ולאחר מכן מי שבאים אחריהם, כאשר יגיעו  לשערי גן עדן, אז ייפתחו את השערים של גן עדן על ידי השוערים של גן עדן אשר יגידו להם ברוך בואכם לשלום תיכנסו לגן עדן ותישארו בו לנצח הנצחים.

הפסוק הקוראני מוכיח ללא צל של ספק את קיומם של שוערי גן עדן, שוערי גן עדן הם מלאכים, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום דיווח לנו על כך בחדית' שלו, אנס בן מאלכ' ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: אבוא לשער של גן עדן ואבקש להיכנס, אז השומר של גן עדן אומר: מי אתה?, אני אומר לו: מוחמד, אז הוא אומר: אללה ציווה לי שלא אפתח לאף אחד קודם לך."

 החדית' של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום מוכיח את קיומם של שוערי גן עדן, החדית של הנביא עליו השלום מוכיח גם את העדיפות של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day