1. Articles
  2. הדרכתו של הנביא הנבחר בתיאור גן עדן והאש
  3. סגירת שערי גיהינום עד שאנשי האש יכנסו אליו

סגירת שערי גיהינום עד שאנשי האש יכנסו אליו

סגירת שערי גיהינום עד שאנשי האש יכנסו אליה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" הכופרים יובלו לגיהינום חבורות חבורות, ובבואם, ייפתחו שעריו, ושועריו יגידו להם, האם לא באו אליכם שליחים מתוככם וקראו בפניכם את אותות ריבונכם והזהירוכם כי יומכם זה עומד להגיע? אנמם כן. אולם בצדק נגזר על הכופרים להיענש.* יגידו להם, בואו בשערי גיהינום והיו בו לנצח. מה נורא יהיה מעון אנשי השחץ." (סורת החבורות:72-71).

 

נזכר כי הדלתות של גיהינום  ייפתוחו בחצות היום בכל יום,  ח'באב בן אלארת ראה  איש שמתפלל בחצות היום, אז הוא אסר אותו ואמר לו ששערי גיהינום ייפתוחו  בזמן הזה, לכן אסור להתפלל בעת הזה.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day