1. Articles
  2. הדרכתו של הנביא הנבחר בתיאור גן עדן והאש
  3. הבגדים והקישוטים של אנשי גן עדן

הבגדים והקישוטים של אנשי גן עדן

Article translated to : العربية

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" היראים ישכנו במקום מבטחים,* בן גנים ועל פלגי מים,* עוטים משי וקטיפה זה מול זה." (סורת העשן:53-51).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " המאמינים ועושי הטוב – לא נגרע משכר המטיבים.* כל אלה, גני עדן להם, ונהרות זורמים בהם למרגלותיהם, ושם יעוטרו בצמידי זהב ויעטו בגדי ירוק, רקומי משי וקטיפה, ושם יסבו על ספות מוגבהות. מה טוב הוא השכר ומה טוב להינפש שם!" (סורת המערה:31-30).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש" אללה יכניס את המאמינים ואת עושי הטוב אל גנים שנהרות זורמים למרגלותיהם. שם יעוטרו בצמידים של זהב ובמרגליות ושם ילבשו משי." (סורת העלייה לרגל:23).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " וגמל להם גן עדן ומשי על כי עמדו בעוז רוח" (סורת האדם:12).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " יעטו בגדים בירוק, רקומי משי וקטיפה, ויענדו צמידי כסף, וישקה אותם ריבונם שיקוי זך." (סורת האדם:21).

קורא יקר תבחין אותי כיצד אללה ישתבח שמו ויתעלה העניק לאנשי גן עדן את הקישוט החיצוני כגון הבגדים והקשוטים, אללה ישתבח שמו ויתעלה יפה את הפנים על ידי המשקה הזך בנוסף שקשט את האמות שלהם על ידי הצמידים בעוד שקשט את גופם על ידי בגדי המשי, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב" אללה יכניס את המאמינים ואת עושי הטוב אל גנים שנהרות זורמים למרגלותיהם. שם יעוטרו בצמידים של זהב ובמרגליות ושם ילבשו משי" (סורת העלייה לרגל:23).

 

 

בראא בן עאזב ירצהו אללה אמר: נתנתי לנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום חליפת משי, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום עשה את חבריו לגעת בה ולהתפלא מהרכות שלה, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר אז : אתם מתפלאים מהרכות של החליפה הזאת, אלא שהממחטות של סעד בן מועאז בגן עדן טובות ורכות יותר".

הפרשן המוסלמי בן אלקים שאללה ירחם עליו אמר:

דבר ברור הוא מעמדו של סעד בן מועז אצל אלאנצר "תומכיו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום בעיר מדינה, כאשר נפטר  סעד בן מועד רעד כס המלכות של אללה ישתבח שמו ויתעלה, סעד בן מועז לא ירא או ירתע למען אללה ישתבח שמו ויתעלה מפני גנוי ותוכחה, סעד נפל במלחמת מצווה, המלאך ג'בריל הודיע לנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום על פטירתו לכן היה ראוי בממחטות טובות יותר מחליפות המלכים כדי לנגב את ידיו  בגן עדן.

הקשוטים של אנשי גן עדן:

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " גני עדן אשר אליהם ייכנסו, ושם יקושטו בצמידים של זהב ובמרגליות, ושם ילבשו משי" (סורת היוצר:33).

גני עדן הם התגמול של עבדי אללה ישתבח שמו ויתעלה אשר אללה בחר בהם להוריש את הקוראן הקדוש והספרים אשר ירדו קודם, האנשים האלה ייכנסו לגן עדן ביום תחית המתים ויקושטו בצמידים של זהב ומרגליות וילבשו בגדים העשויים ממשי, גני עדן הם החסד הגדול אשר אללה ישתבח שמו ויתעלה העניק להם.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב" אללה יכניס את המאמינים ואת עושי הטוב אל גנים שנהרות זורמים למרגלותיהם. שם יעוטרו בצמידים של זהב ובמרגליות ושם ילבשו משי" (סורת העלייה לרגל:23).

לאחר שאללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח על מצבם של אנשי גיהונם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הנה שני בעלי דין מתדיינים על אודות ריבונם: אשר לכופרים, להם הותקנו בגדים של אש, ועל ראשם יריקו מים רותחים,* אשר ימוססו את קרביהם ועורם,* והוכנו למענם שבטים של ברזל.* כל אימת שירצו לצאת ממנה מחמת הייסורים, יוחזרו אל תוכה. טעמו-נא את עונש השרפה!" (סורת העלייה לרגל:22-19). לאחר מכן אללה ישתבח שמו ויתעלה מדווח לנו על מצבם של אנשי גן עדן ביום תחיית המתים כי יכניס את המאמינים ואת עושי הטוב אל גנים שנהרות זורמים למרגלותיהם ויקשט אותם בצמידים של זהב ומרגליות .

אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: חבורת האנשים הראשונה יכנסו לגן עדן בדמות הירח במלואו, מי שבאים אחריהם בדמות כוכב לכת הכי מאיר בשמים. לא משתינים ולא מטילים צואה, לא יורקים ולא מוחטים, מסרקים שלהם עשויים מזהב, הזיעה  שלהם היא המושק, המוחתות שלהם היא (אלאלוה) "מין עץ של בושם", בתי הזוג שלהם הן בנות בתולות , ביצירה של איש אחד כדמותו של אדם אביהם, בגובה של שישים אמות"  

 בן אלקים ירצהו אללה ישתבח שמו ויתעלה דווח בספרו "חאדי אלארואח" כי אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה לאחד המלאכים מאז יום הבריאה לעשות את התכשיטים של אנשי גן עדן עד יום תחיית המיתים, אם הופיע חלק מהתכשיטים האלה, אז האור שלו יטשטש את האור של השמש ואל תשאלו לאחר מכן על התכשיטים והקישוטים של אנשי גן עדן.

בן אלקים ירצהו אללה ישתבח שמו ויתעלה דווח בספרו "חאדי אלארואח" כי היופי של התכשיטים של הגברים בגן עדן הוא יותר טוב מאלה של הנשים.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day