1. Articles
  2. הדרכתו של הנביא הנבחר בתיאור גן עדן והאש
  3. האוהלים של גן עדן

האוהלים של גן עדן

Article translated to : العربية

גן עדן הוא בתים נוצצים והחדרים שלהם כמו כוכבי הלכת השוקעים , האוהלים של גן עדן הם כמו פנינים קעורים, כמו שנזכר בחדית' הבא:

"אבו מוסא ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: ישנם אוהל אחד לאדם המאמין העשוי מפנינה קעורה אחת שאורכה מגיע לשישים מילים, בו גרים בתי הזוג של האדם המאמין שהולך מסביבהן אבל לא רואים זה את זה"  מסופר על ידי מוסלם.

קורא יקר: בוא להרהר בהתפלאות שלך כאשר תכנס לאוהלים של גן עדן, ואיך תהיה מאושר ושמח כאשר תגור באוהלים האלה בעוד  שהעלמות היפות הבתולות של גן עדן סובבות אותך ונהנה מהשירה והמנגינה המקסימות שלהם, קורא יקר, אתה צריך לזכור שהמחיר של כניסת גן עדן הוא האימונה באללה ישתבח שמו ויתעלה ובשליחותו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום והציות  והכניעה להוראותיו של אללה ישתבח שמו ויתעלה ועזיבת המעשים הרעים ולעבוד את אללה ישתבח שמו ויתעלה לבדו, קורא יקר, האדם המאמין הדיר את עצמו מהעולם הזה ולא אהב את תאוותו של זהב וכסף, לכן אללה ישתבח שמו ויתעלה מכניס אותו לגן עדן כתגמול לאדיקות, חסידות ויראת שמים.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day