1. Articles
  2. הדרכתו של הנביא הנבחר בתיאור גן עדן והאש
  3. הארמונות של גן עדן

הארמונות של גן עדן

Article translated to : العربية

הארמונות של גן עדן בנויים מזהב, פנינה, פטדה וכסף, אללה ישתבח שמו ויתעלה לבדו הוא אשר יודיע את היופי וההדור של הארמונות של גן עדן.

ג'אבר ירצהו אללה יתעלה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: אני נכנסתי לגן עדן, והנה אני בארמון של זהב, אז אני אמרתי של מי הארמון הזה? , אמרו: הארמון הזה של אחד מאנשי קוריש,  הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר בעודו פונה בדבריו לעמר בן אלחטאב :מה שמנע אותו מלהיכנס לארמון הזה הוא הקנאה שלך, עומר בן אלח'טאב אמר: הוי  נביא אללה האם  אני מקנה לך?

קורא יקר: אתה צריך ליזום ולעשות את המעשים הטובים ולציית להוראותיו של אללה ישתבח שמו ויתעלה לפני שיהיה מאחור מדי, קורא יקר, אללה ישתבח שמו ויתעלה הבטיח למאמינים גני עדן בעולם הבא כתגמול על המעשים הטובים והציות להוראותיו בעולם הזה. קורא יקר: האדם בעולם הזה בתור עובר אורח  והחיים בעולם הזה הם חיים קצרים מאוד.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day