1. Articles
  2. הדרכתו של הנביא הנבחר בתיאור גן עדן והאש
  3. האש תסגור על בני העוולה כאוהל

האש תסגור על בני העוולה כאוהל

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמור, האמת היא מעם ריבונכם. החפץ יאמין, והחפץ יכפור. הכינונו לבני העוולה אש אשר תסגור עליהם כאוהל, ואם ישוועו למשקה, ישקום רק מים לוהטים כנחושת רותחת הצולה את הפנים. מה רע הוא המשקה, ומה רע להינפש שם" (סורת המערה:29).

האש תסגור על בני העוולה כאוהל הדבר שגורם לדאגתם, עצב, יסורים וצימאון של בני העוולה בגיהינום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמור, האמת היא מעם ריבונכם. החפץ יאמין, והחפץ יכפור. הכינונו לבני העוולה אש אשר תסגור עליהם כאוהל, ואם ישוועו למשקה, ישקום רק מים לוהטים כנחושת רותחת הצולה את הפנים. מה רע הוא המשקה, ומה רע להינפש שם" (סורת המערה:29).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " והוכנו למענם שבטים של ברזל.* כח אימת שירצו לצאת ממנה מחמת הייסורים, יוחזרו אל תוכה. טעמו-נא את עונש השרפה!" (סורת העלייה לרגל:22-19).

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day