1. Articles
  2. האסלאם הוא הדת שלי
  3. המשמעות של "אין אלוהים מלבד אללה"

המשמעות של "אין אלוהים מלבד אללה"

1044 2019/12/01 2024/05/22

זה המשפט שדרכו נכנס האדם לאסלאם (אין אלוהים מלבד אללה,ומוחמד הוא שליח אללה). זאת היא הצהרת האמונה ובסיס האסלאם כדת. כל שאר ההלכה האסלאמית מסתעפת מהמשפט הזה, ומשלימהאותו, והוא המשפט שאליו הזמינו כל השליחים שנשלחו לעמיהם. אללהאמר בפרק 21 בסוק 25 : "מעולם לא שלחנו לפניך שליח בלי שחשפנו לפניו שאין אלוהים מלבד אללה, לכן עבדו אותי".ובשביל המשפט הזה בדיוק נברא העולם, העולם הזה והעולם הבא וגניהעדן והגיהינום. המשמעות של "אין אלוהים מלבד אללה", זה שאין מישנעבוד אותו, או שראוי שנעבוד אותו, מלבד אללה. להצהרה הזאת קיימים שני חלקים: החלק הראשון מכחיש את קיומו של אלוהים ואת הזכות של מישהו לכך שנעבוד אותו, "אין אלוהים". והחלק השני, "מלבד אללה", מסייג את זה ואומר שיש אלוהים אחד ויחיד ,אללה, שרק אותו ראוי שנעבוד. כל דבר שעובדים, כמו שמש, בני אדם, עצים, אבנים, ירחוכוכבים, פרות וכו', הכל בטל ומבוטל ולא ראוי שיעבדו אותו. אללה אמר בפרק 22 בפסוק 62 : "וזאת כי האלוהים הוא האמת, ואילו אלה אשרמתפללים אליהם מלבדו , הם הבל, ואללה הוא העליון הכביר".

 

אללה הוא זה אשר אוהבים ועובדים, הוא זה אשר הלבבות מאמיניםשהוא האלוהים ואוהבים אותו ומאמינים שכל האחרים אינם אלוהים.הוא אשר לו הלבבות נכנעים, מפחדים ממנו, מבקשים אותו, מסתמכיםעליו, נשענים עליו, פונים אליו בעת צרה, וכל זה לא ראוי ולא מתאיםאלא לאלוהים היחיד שראוי באמת לעבוד אותו,ו אשר אין עוד אלוהיםאחר מלבדו, והוא אללה, האחד והיחיד. העבודה מבחינת השפה היאלמעשה כניעה והתמסרות לפניו, והעבודה מבחינת הלכה כוללת כלמה שאללה אוהב ורוצה ממעשים וממלים, גלויים וסמויים, עם הרבה אהבה לבורא האחד. עשיית עבודה כלשהי למישהו חוץ מהאלה, תחשבשיתוף, ואללה אסר בתכלית האיסור את השיתוף ועבודת האלילים.אללה אמר בפרק 31 , פסוק 13 : "לוקמאן הטיף לבנו מוסר ואמר לו: בני,אל תצרף שותפים לאללה. שותפים הם עוול נפשע". ובפרק 4, פסוק36 , אמר אללה: "עבדו את אללה ואל תצרפו לו שותף". כל אלה אשרזוכים לעבודה חוץ אללה, עבודתם פסולה, כמו בודהה, בראה מה, ישוע עליו השלום, אלבהא, השמש, הכוכבים, הבהמות, והפסלים וכו', אף אחד מה לא ראוי להיות מושא העבודה והסגידה, מפני שכולם נבראו עלידי אללה, וכולם מוגבלים ונזקקים, וחייהם וקיומם של כולם מסתיימיםואינם יכולים לעזור לאיש או להחיות אף אחד. אללה אמר בפרק 6בפסוק 19 : "אמור, אללה הוא אחד, ואני לא מחויב לשותפים שתצרפולו". כל דבר מלבד אללה, הוא ברוא, מוגבל, חלש, נזקק , ומי שאלה הםתכונותיו אינו ראוי להיות מושא העבודה והסגידה. איך תעבדו את מישצריך כל יום לשירותים ובסופו של דבר מת וחייו מסתיימים?

 

אללה אמר בפרק 39 פסוק 66 : "תעבוד רק את אללה, ותהיה מהמודים".השיקוצים אשר מהווים מושא העבודה והסגידה מלבד אללה אצל חלקמהאנשים, עבודתם אינם צו מהשמיים, אלא פרי דמיונות האדם ותוצאהשל הבורות. האדם הוא זה אשר "האדיר" את כוחם בדמיונו ועבד אותם,וכל העניין בשקר, בטעות ובסטייה. מי שעושה דבר כזה נותן זכות למישאין לו כל זכות, ובמקום לעבוד את הבורא הם עובדים את הברואים.אללה אמר בפרק 2, פסוק 21 : "הוי האנשים, עבוד את ריבונכם אשרברא אתכם".

אין אלוהים מלבד אללה! כפירה בכל השיקוצים אשר עובדים מלבדאללה, ויהיו אשר יהיו שמותיהם. האמונה מלאה רק באללה, ורק אותוראוי לעבוד בכניעה והתמסרות. אללה אמר בפרק 2 פסוק 256 : "כל הכופר בשיקוצים ומאמין באללה, יזכה לאחוז ביתד איתן ויציב אשר לאיעקר , ואללה קשוב ויודע".

והיתד האיתן הוא העדות ש"אין אלוהים מלבד אללה, שיש בה חיובושלילה. "אין אלוהים", זה שלילת קיומו של אלוהים כלשהו מלבד הריבוןהכל יכול שמוזכר במילה שחותמת את העדות הזאת...אללה!

 

העדות הזאת, אשר נאמרת בלשון ונשמרת כאמונה בלב, שלא צריךלהיות בנוסף לאללה אף אלוהים אחר, אף ריבון אשר עובדים אותואו סוגדים לו, כי הרי מלבד אללה כל השאר הם רק ברואים. אללהאמר בפרק 3 פסוק 154 : "הדברים כולם בידי אללה". הרי הוא הבורא,והמארגן והמסדיר והשליט הכל יכול.

"אין אלוהים מלבד אללה", היא גם הכחשת עבודת הברואים וחיזוקעבודת האלוהים האחד והיחיד. ההתכחשות לבקשות ולתחנוניםולהתרפסות לפני ברואים מוגבלים.

העדות כי "אין אלוהים מלבד אללה" היא גם המשפט הכי עצום והכיבסיסי בכל העולם. כל הנביאים וכל השליחים הזמינו את העמים שלהםלהכיר את המשפט הזה ולהאמין בו ולחיות על פיו. כדי שכל אדם ידעמהיכן הוא בא, לאן הוא הולך, ולפני מי הוא עתיד לתת את הדין והחשבון.אללה אמר בפרק 21 בפסוק 25 : "מעולם לא שלחנו לפניך שליח מבלישחשפנו לפניו שאין אלוהים מלבד אללה, לכן עבדו אותי"

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day