1. Articles
  2. האסלאם הוא הדת שלי
  3. המלאכים

המלאכים

861 2019/12/04 2024/05/24

 

המלאכים הם יצורים שברא אללה מאור, כדי לעבוד את אללה ולציית לו ולבצע את כל אשר הוא מצווה. שליח אללה עליו השלום אמר: " המלאכים נבראו מאור". הם עובדי אללה המכובדים, ואין מי שיודע את המספר שלהם, מלבד אללה, והם משרתיו הנאמנים של אללה אשר מצייתים לו. אללה אמר בפרק 66 פסוק 6: "אשר לא יפרו את פקודת אללה, ויעשו את אשר יורה להם". הם משבחים את אללה ללא הפסקה.

אללה אמר בפרק 21 פסוק 20 : "לילה ויום, הם ידברו בשבחו של אללה".

 

המלאכים אינם אוכלים או שותים, ואינם מתחתנים, הם טהורים מתשוקות ותאוות. אין להם שום תואר חומרי וגשמי כמו בני האדם, אלא אם ירצה האל לתת להם תכונות גשמיות, כמו שהופיע המלאך גבריאל לפני מרים אם ישוע. אללה אמר בפרק 19 פסוק 17 : "והציבה מחיצה בינה לבינם, ואנו שלחנו לה את רוחנו, והוא הופיע לפניה כבשר ודם, כליל השלמות". למלאכים יש מעשים שאללה קבע להם, ומהם גבריאל, האחראי על ההשראה לנביאים. ובכך הוא מעביר לנביאים עליהם השלום את השראת אללה. ומהם גם אסרפאל, האחרי על התקיעה בשופר ביום הדין.

 

 

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day