1. Articles
  2. Sahabat Nabi dalam Pandangan Syiah dan Ahlussunnah
  3. Tuduhan Syiah Terhadap Para Sahabat

Tuduhan Syiah Terhadap Para Sahabat

2321 2014/10/30 2024/04/24

Mayoritas ulama klasik Syiah tidak saja memandang sahabat dengan pandangan negatif, bahkan lebih dari itu para sahabat dihina, dilaknat, serta sepakat dikafirkan,([1]) terkhusus dengan tiga Khulafa'ur Rasyidin ([2]) sebelum Ali bin Abi Thalib, dan secara umum semua para sahabat sesudah wafatnya Rasulullah , adalah kafir kecuali beberapa orang saja.([3]) Kelompok Syiah mengkritik dan memfitnah para sahabat Nabi e dengan menggunakan potongan-potongan ayat Qur'an dan hadits Nabi untuk kepentingan mereka, dan meninggalkan ayat-ayat al-Quran dan hadits Nabi  yang shahih yang memuji keadilan sahabat.[1] Al-Kulaini, ar-Raudhah min al-Kafi, jld. 8, hal, 245.

[2] Al-Kulaini, Al-Furu'ul Kaafi, fatsal Kitabur Raudhah, jld. 3,  hal. 115.

[3] Abul Hasan Ali Al-Hasani Al-Nadwi, Shurtani Mutadhodataani, Aqaidus Syi'ah fii Miizan, (Qatar: Idarat Ihya' al-Turats al-Islami, tt), hal. 85.

Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day