1. Articles
  2. Wie is Mohammed (vzzmh)
  3. Oordeel zelf

Oordeel zelf

Under category : Wie is Mohammed (vzzmh)
372343 2007/11/06 2024/06/21

door yusuf estes, een voormalig christelijke prediker

mohammed ibn abdoellah ibn abdoel moettalib
geboren 570 a.d.; overleden 633 a.d.


 

het volgende is gebaseerd op boeken, manuscripten, teksten en feitelijke beschrijvingen van ooggetuigen. te talrijk om ze hierin allemaal op te noemen, door de eeuwen heen in de oorspronkelijke vorm bewaard door zowel moslims als niet-moslims.

er zijn tegenwoordig veel mensen die over de profeet mohammed, (vzzmh) discussiëren. wie was hij precies? wat onderwees hij? waarom was hij door sommigen zo geliefd en gehaat door anderen? maakte hij zijn beweringen waar? was hij een heilig iemand? was hij een profeet van god? wat is de waarheid over deze man? oordeel zelf.

 

hier zijn de feiten zoals ze door duizenden mensen zijn verteld, velen van hen kenden hem persoonlijk.

§         zijn komaf was van een nobele stam, afstammeling van de leiders van mekka.

§         zijn naam komt van de arabische wortel "hamd " wat letterlijk "de geloofde" betekent. mensen in zijn tijd en tot op het heden loven hem vele keren per dag, (vzzmh).

§         hij is nooit vervallen tot de gebruikelijke gewoonte van zijn stamgenoten; het aanbidden van beelden, afgodsbeelden of door de mens gemaakte “goden”.

§         hij geloofde dat god de ware ene god is, en zodanig alleen moet worden aanbeden, zonder andere “goden” naast hem.

§         hij hield vast aan de naam van god met de hoogste eerbied en gebruikte gods naam nooit ijdel of voor enig prachtvol nutteloos doel.

§         hij verachtte foute aanbidding en alle complicaties en achteruitgang waar dit toe leidt.

§         hij hield zich aan de geboden van god de almachtige, net zoals de vroegere profeten deden.

§         hij heeft nooit ontucht gepleegd, en verbood anderen ontucht te plegen.

§         hij verbood woekerrente en rente bij geldleningen, net als jezus, (vzzmh), dit eeuwen vóór hem heeft gedaan.

§         hij heeft nooit gegokt en stond het niet toe.

§         hij dronk nooit alcohol of sterke drank; alhoewel dit de gewoonste zaak was voor mensen in zijn tijd en plaats.

§         hij liet zich niet in met roddel en keerde zich af van het luisteren naar dergelijke zaken.

§         hij vastte dagen achtereen om dichter bij god de almachtige te zijn, weg van de kleingeestigheid van wereldlijke aantrekkelijkheden.

§         hij onderwees dat jezus, (vzzmh), de onbevlekte ontvangenis was en de wonderbaarlijke baring van maria, en dat zij van de beste schepselen van god de almachtige was.

§         hij drong er zelfs bij de joden van medina op aan, dat jezus, (vzzmh), de messias was, christus, wiens komst voorspeld was in hun torah (het oude testament).

§         hij zei dat jezus, (vzzmh), vele wonderen verrichtte met gods toestemming, hij genas leprozen, gaf blinden het zicht terug en bracht zelfs een dode tot leven.

§         hij verklaarde duidelijk dat jezus, (vzzmh), niet dood was, maar integendeel, dat god de almachtige hem had herrezen.

§         hij voorspelde dat jezus, (vzzmh), in het einde der tijden terug zal komen om de ware gelovigen naar een overwinning over het kwaad en kwaadaardige mensen te leiden, en dat hij de antichrist zal vernietigen.

§         hij beval het betalen van aalmoezen aan de armen en hij was de verdediger en beschermer van weduwen, wezen en reizigers te voet.

§         hij droeg mensen op zich met hun families te herenigen en familiebanden aan te houden en hij herstelde betrekkingen tussen gezinsleden.

§         hij eiste van zijn volgelingen om alleen wettige omgang met vrouwen aan te gaan, en verbood seks buiten de voorschriften van god de almachtige.

§         hij stond er op vrouwen hun eigen rechten, hun bruidsschat, erfenis en eigendom te geven.                                                                                          

§         zijn geduld en bescheiden houding waren voorbeeldig en iedereen die hem kende gaf toe dat hij deze goede eigenschappen had.

 

a.      hij loog nooit, schond nooit het vertrouwen, legde nooit een valse verklaring af, hij was bekend met alle stammen van mekka, hij stond bekend als: "de waarheidsgetrouwe" (al-amien).

b.      hij liet zich niet in met seks buiten het huwelijk, noch was hij het hier ooit mee eens, hoewel het destijds iets was wat veel voorkwam.

c.      de enige relaties die hij met vrouwen had waren legitieme, contractuele huwelijken met wettelijk geschikte getuigen.

d.     zijn relatie met aisja was slechts die van het huwelijk. hun relatie is tot in het kleinste detail door aisja zelf beschreven in de meest liefdevolle en eerbiedige manier als een huwelijk waarlijk in de hemel gesloten. aisja wordt beschouwd als een van de hooggeplaatste geleerden van de islam en is in haar hele leven alleen met mohammed, (vzzmh),  getrouwd geweest. ze heeft nooit een andere man gewenst, noch heeft ze ooit een enkel negatieve uitspraak over mohammed, (vzzmh), geuit.

e.      hij verbood alle soorten moord tot het bevel van allah kwam. zelfs toen waren de limieten nauwkeurig beschreven en degenen die effectief vochten tegen de moslims of tegen de islam mochten worden bestreden. en zelfs dan nog slechts volgens zeer strikte regels van allah.

f.      het was verboden een onschuldig leven te nemen.

g.     er was geen rassenmoord van joden. hij bood wederzijdse bescherming en vergeving aan de joden zelfs nadat ze hun verdrag met hem vele keren verbroken. ze werden niet aangevallen totdat het duidelijk was bewezen dat ze verraders tijdens oorlogstijd waren en probeerden de profeet, (vzzmh) en de moslims tot elke prijs ten val te brengen. vergelding gebeurde slechts bij die joden die verraders waren geworden en niet de anderen.

h.     slaven waren destijds gebruikelijk in alle landen en stammen. het was de islam die het vrijlaten van slaven aanmoedigde, door een hoge beloning van allah in het verschiet voor degenen die dat deden. de profeet (vzzmh) gaf hier het goede voorbeeld door slaven vrij te laten, en zijn volgelingen aan te raden hetzelfde te doen. voorbeelden hiervan zijn z’n eigen bediende (die eigenlijk door hem als een zoon werd beschouwd) zaid ibn al harietha en bilèl de slaaf die door aboe bakr werd gekocht met als enige doel hem vrij te kopen.

i.       alhoewel er vele pogingen tot het vermoorden van mohammed (vzzmh) zijn gedaan, (waarvan wel de bekendste het geval is van de nacht toen ali zijn plaats in zijn bed innam terwijl hij en aboe bakr naar medina ontsnapten), stond hij zijn metgezellen niet toe om degenen die in deze aanslagen betrokken waren om te brengen. het bewijs hiervoor is dat toen ze zegevierend mekka binnenkwamen, de eerste woorden van de profeet het bevel aan zijn volgelingen inhield om bepaalde stammen en families geen kwaad te doen. dit was een van de bekendste van zijn daden van vergeving en deemoedigheid.

j.       militaire strijd was de eerste dertien jaar van het profeetschap verboden. de woestijn arabieren hadden niemand nodig om hen het vechten te leren. ze waren experts op dat gebied en lagen als stammen onderling in de clinch, hun vetes konden tientallen jaren duren. slechts op het moment dat de juiste manier van gewapende strijd door allah in de koran was opgesteld, met strikte regels en beperkingen volgens zijn geboden, werd vergelding of vechten bestraft. bevelen van allah maakten het duidelijk wie aan moest worden gevallen, en hoe, wanneer en in welke mate strijd kon plaatsvinden.

k.      vernielen van infrastructuur is geheel verboden behalve wanneer het door allah in bepaalde omstandigheden is voorgeschreven en dan slechts volgens zijn geboden.

l.       de profeet (vzzmh) werd door zijn vijanden verwenst en vervloekt, terwijl hij bad voor hun leiding. een klassiek voorbeeld hiervan is dat van zijn reis naar at-taif waar de leiders hem niet eens uit lieten spreken noch verleenden ze hem de normaliter gewenste beleefdheid, in plaats daarvan zetten ze de straatkinderen tegen hem op, die stenen naar hem gooiden tot zijn lichaam zo erg bloedde dat zijn sandalen zich met zijn bloed vulden. de engel gabriël bood aan om wraak te nemen, als hij het bevel ertoe zou hebben gegeven, had allah de omringende bergen op hen in elkaar laten storten en zou hen allen vernietigd hebben. in plaats van hen te vervloeken of hun vernietiging te vragen, bad hij dat ze naar het aanbidden van hun heer alleen, zonder partners, zouden worden geleid.

m.    de profeet mohammed (vzzmh) verkondigde dat iedereen wordt geboren in de staat van islam (overgave aan god), omdat een moslim (mo-islam betekent; "degene die islam doet" d.w.z.; zich aan de wil van god overgeeft en zijn geboden gehoorzaamt.) wanneer ze ouder worden vervormt hun geloof afhankelijk van de gangbare maatschappij en hun eigen vooroordelen.

n.     mohammed, (vzzmh), leerde zijn volgelingen te geloven in de god van adam, noach, abraham, jacob, mozes, david, salomo en jezus, vrede zij met hen allen, en te geloven dat ze ware profeten, boodschappers en dienaren van allah de almachtige waren. hij stond er op alle profeten op het hoogste niveau te plaatsen zonder onderscheid tussen hen te maken.

o.     hij onderwees dat de torah (het oude testament), de zaboer (psalmen) en de indzjiel (evangelie of nieuwe testament) dezelfde oorsprong hadden als die van de koran: van allah.

p.      hij profeteerde en voorspelde gebeurtenissen die zouden gebeuren en ze vonden plaats zoals hij had gezegd. hij heeft zelfs dingen uit het verleden verteld die waar zouden worden bevonden in de toekomst.

q.     de koran verklaart dat farao in de rode zee werd verdronken toen hij mozes najoeg en allah zei dat hij farao als een teken voor de toekomst zou conserveren. dr. maurice bucaille maakt in zijn boek, "bijbel, koran en wetenschap " duidelijk dat dit is gebeurd en dat farao in persoon in egypte is ontdekt en nu voor iedereen te zien.

r.      deze gebeurtenis vond duizenden jaren vóór mohammed (vzzmh) plaats, en het werd bevestigd in de laatste tientallen jaren, vele honderden jaren na zijn dood.

 

er is meer over de profeet mohammed (vzzmh) geschreven dan over enig ander persoon op de wereld. eeuwenlang is er met veel lof over hem gesproken zelfs door beroemde niet-moslims. eén van de eerste voorbeelden die we aanhalen komt uit de encyclopedia britannica, waar het volgende wordt bevestigd (betreffende mohammed) ". . . een grote hoeveelheid details van oude oorsprong laat zien dat hij een eerlijke en oprechte man was die het respect en loyaliteit van anderen had verdiend die evenzeer eerlijke en oprechte mannen waren." (vol. 12).

 

een ander indrukwekkend eerbetoon aan mohammed (vzzmh) is in het zeer goed geschreven werk van michael h. hart, "de 100: een ranglijst van de invloedrijkste personen in de geschiedenis."hij stelt vast dat invloedrijkste persoon in de hele geschiedenis mohammed (vzzmh) was, met jezus op de derde plaats. zie zijn eigen woorden: "mijn keuze om mohammed boven aan de lijst te zetten van werelds meest invloedrijke personen zou als verassing bij een aantal lezers kunnen komen en er zullen door anderen zelfs vraagtekens bij gezet worden, maar hij was de enige man in de geschiedenis die zowel op religieus als seculier niveau zeer succesvol was.”
michael h. hart, the 100: a ranking of the most influential persons in history, new york: hart publishing company, inc., 1978, pagina 33.

 

als we de verklaringen van bekende niet-moslims over de profeet mohammed (vzzmh) bekijken, bekijk dit oplettend: "filosoof, redenaar, apostel, wetgever, veroveraar van ideeën, de restaurateur van rationele opvattingen, van een godsverering zonder beeltenissen; de stichter van twintig aardse rijken en van één spiritueel rijk – dat is mohammed. gezien alle maatstaven waarmee we menselijke grootsheid kunnen meten, zouden we ons kunnen afvragen, is er een man groter dan hij?" lamartine, histoire de la turquie, paris, 1854, vol. ii, pp. 276-277.

 

george bernard shaw, een beroemde schrijver en niet-moslim zegt: "hij zou de redder van de mensheid genoemd moeten worden. ik denk dat als hem vandaag de controle over de wereld zou worden gegeven, dat hij onze problemen zou oplossen en de vrede en het geluk zou brengen waar de wereld zo naar verlangt.”(the genuine islam, singapore, vol. 1, no. 8, 1936).

 

k.s. ramakrishna rao, een indische (hindoe) professor in filosofie, noemt hem (vzzmh) in zijn boekje "muhammad the prophet of islam"het "perfecte voorbeeld voor de mens." professor ramakrishna rao legt zijn standpunt uit door de woorden: "het is zeer moeilijk om de totale echtheid van de persoonlijkheid van mohammed te vatten. ik kan er slechts een glimp van opvangen. wat een dramatische opeenvolging van schilderachtige taferelen. we hebben mohammed de profeet. we hebben mohammed de krijgsman; mohammed de zakenman; mohammed de staatsman; mohammed de redenaar; mohammed de hervormer; mohammed de toeverlaat van wezen; mohammed de beschermer van slaven; mohammed de bevrijder van de vrouw; mohammed de rechter; mohammed de heilige. alles wel beschouwd in al deze schitterende rollen, in al deze takken van menselijke activiteiten, is hij gelijk een held."

 

 

mahatma gandhi, zegt over het karakter van mohammed (vzzmh) in 'young india': “ik wilde het beste weten over het leven van iemand die vandaag de dag, een onbetwiste heerschappij voert over de harten van miljoenen mensen … ik werd meer dan ooit overtuigd dat het niet het zwaard was dat een plaats won voor islam in die dagen. het was de onbuigzame eenvoud, zijn zelfopoffering, de nauwgezette achting voor beloften, zijn intense toewijding naar zijn vrienden en aanhangers, zijn onversaagdheid, zijn onverschrokkenheid en zijn absolute vertrouwen in allah en in zijn eigen missie. deze en niet het zwaard droegen alles voor hen en overwonnen iedere hindernis. toen ik het tweede volume (van de biografie) van de profeet sloot, was ik droevig omdat er niet meer van dat geweldige leven viel te lezen.“

 

thomas carlyle was in zijn 'heroes and hero worship', gewoonweg verbaasd:

"hoe één man zonder steun elkaar bestrijdende stammen en zwervende bedoeïenen tot een zeer krachtige en beschaafde natie kon smeden in minder dan twintig jaar."

 

diwan chand sharma schreef  in "the prophets of the east":  "mohammed was de vriendelijkheid in persoon, en zijn invloed werd gevoeld en nooit vergeten door zijn naaste mensen." (d.c. sharma, the prophets of the east, calcutta, 1935, pp. 12).

 

mohammed, (vzzmh), was niet meer of minder dan een mens, maar hij was een man met een nobele missie, die van het verenigen van de mensheid in de aanbidding van een enkele god en hen de beste manier te leren eerlijk en oprecht te leven gebaseerd op de geboden van god. hij beschreef zichzelf altijd als “een dienaar en boodschapper van god” en inderdaad toonden al zijn daden dit duidelijk aan.

 

de bekende indische dichteres sarojini naidu sprak over het aspect van gelijkheid ten overstaan van god in de islam: "het was de eerste religie die democratie predikte en praktiseerde; want in de moskee als de oproep voor het gebed is gehoord en de gelovigen bijeen zijn gekomen, is de democratie vijf keer per dag verwezenlijkt wanneer de boer en de koning zij aan zij knielen en uitspreken: 'god alleen is de grootste'... ik ben keer op keer geraakt door deze ondeelbare eenheid van de islam die mensen instinctief elkaars broeders maakt."

(s. naidu, ideals of islam, vide speeches & writings , madras, 1918, p. 169).

 

 

 

in de woorden van professor hurgronje: "de vereniging van naties gesticht door de profeet van de islam zette het principe van internationale eenheid en menselijke broederschap op zulke universele grondbeginselen alsof ze een voorbeeld voor andere naties gaven." hij gaat door met: "het feit is dat geen natie op aarde een equivalent kan tonen aan wat de islam heeft gedaan in de realisatie van het idee van de vereniging van naties."

 

edward gibbon en simon ockley, schrijft in"history of the saracen empires"bij de belijdenis van de islam: “ik geloof in één god, en mohammed, een apostel van god” is de simpele en onveranderlijke belijdenis van de islam. de intellectuele voorstelling van de schepper is nooit verlaagd door enig zichtbaar afgodsbeeld; het respect voor de profeet heeft nooit de mate van menselijke deugden overschreden; en zijn sprekende voorbeelden hebben de dankbaarheid van zijn volgelingen beperkt binnen de grenzen van redelijkheid en religie." (history of the saracen empires , london, 1870, p. 54) .

 

wolfgang goethe, misschien de prominentste europese dichter ooit, schreef over de profeet mohammed, (vzzmh) het volgende:

"hij is een profeet en niet een dichter en daarom moet zijn koran worden gezien als de goddelijke wet en niet als een menselijk boek, gemaakt voor onderwijs of vermaak." (noten und abhandlungen zum weststlichen dvan, wa i, 7, 32).

 

mensen aarzelen niet om goddelijkheid in het leven te roepen en maken zelfs “goden” van andere individuen wier leven en missies verloren zijn gegaan in legendes. historisch gesproken heeft geen van deze legendes ook maar een fractie behaald van wat mohammed (vzzmh) bereikte. en zijn hele streven was voor één enkel doel, n.l. het verenigen van de mensheid voor de aanbidding van eén god volgens de voorschriften van morele uitmuntendheid. mohammed (vzzmh) of zijn volgelingen hebben nooit en te nimmer beweerd dat hij een zoon van god was of de incarnatie van god of een man met godheid – maar hij was altijd en is zelfs vandaag slechts beschouwd als een door god gekozen boodschapper.

 

tegenwoordig, na een tijdsverloop van veertien eeuwen, hebben de leringen over het leven van mohammed (vzzmh) overleefd zonder het minste verlies, wijziging of vervalsing/toevoeging. ze bieden dezelfde onvergankelijke hoop voor het omgaan met de vele beproevingen van de mens, zoals ze deden toen hij in leven was. dit is niet een bewering van de volgelingen van mohammed (vzzmh) maar de onvermijdelijke gevolgtrekking tewerkgesteld door een onafhankelijke en onbevooroordeelde geschiedenis.

 

nu is het aan jou.

je bent een rationeel denkend, belangstellend iemand. als zodanig zou je jezelf af moeten vragen:

"zouden deze buitengewone, revolutionaire en verbazingwekkende verklaringen, en dat alles over één man, echt waar kunnen zijn?

wat als het allemaal waar is?

 

 

_____________________________________________

 

 

 

[1]michael h. hart, the 100: a ranking of the most influential persons in history, new york: hart publishing company, inc., 1978, page. 33.

[2]lamartine , histoire de la turquie, paris, 1854, vol. ii, pp. 276-277.

[3]george bernard shaw, the genuine islam, singapore, vol. 1, no. 8, 1936

[4]d.c. sharma, the prophets of the east, calcutta, 1935, pp. 12

[5]s. naidu, ideals of islam, vide speeches & writings, madras, 1918, p. 169

[6]edward gibbon and simon ockley, history of the saracen empires, london, 1870, p. 54

[7]noten und abhandlungen zum weststlichen dvan, wa i, 7, 32

 

Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day