1. Articles
  2. הדרכתו של הנביא הנבחר בתיאור גן עדן והאש
  3. התיאורים והסוגים של אנשי גן עדן

התיאורים והסוגים של אנשי גן עדן

Article translated to : العربية

הסוגים של אנשי גן עדן:

אנשי גן עדן מחולקים לארבעה סוגים כפי שאללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו על כן בספרו הנשגב, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש " הנשמעים לאללה ולשליחו – אלה יהיו עם הנביאים והצדיקים והעדים והישרים אשר אללה נטה להם חסד. מה טובה חברתם של אלה." (סורת הנשים:69), אנו מתפללים לאללה ישתבח שמו ויתעלה להיות מאלה אשר אללה נטה להם חסד.

התיאורים של אנשי גן עדן:

מי שמעמיק לעיין בספרו של אללה ישתבח שמו ויתעלה יבחין שהקוראן הקדוש מדווח לנו על התיאורים של אנשי גן עדן:

התיאורים של אנשי גן עדן אשר נזכרו בקוראן הקדוש:

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " חושו לזכות במחילה מריבונכם ובגן עדן שרוחבו כמלוא השמים והארץ. ליראים הוכן הוא,* המוציאים ממון הן ברווחה והן במצוקה, והמבליגים על זעמם והמוחלים לאנשים – אללה אוהב את המיטיבים - * ואשר בעשותם תועבה או בגורמם עוול לעצמם, ייזכו באללה ויבקשו את מחילתו על חטאיהם – ומי מלבד אללה יסלח על החטאים – ולא יתמידו במעשיהם, ביודעם (כי רעים הם).* כל אלה, גמולם מחילה מעם ריבונם וגנים אשר נהרות זורמים למרגלותיהם ואשר לנצח ישכנו בהם. מה טוב הוא שכר העמלים."  )סורת בית עמרם:136-133).

אללה ישתבח שמו ויתעלה דווח לנו בקוראן הקדוש על מה שהכין ליראים בגן עדן, אללה ישתבח שמו ויתעלה דווח לנו על תיאורים של היראים אשר מוציאים ממון הן ברווחה והן במצוקה, כיוון שישנם אנשים אשר מוציאים ממון ברווחה בלבד בעדו שלא מוציאים במצוקה, אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו גם על כך שהם מבליגים את זעמם ומוחלים לאנשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו גם על הקשר בינם לבין ריבונם וכיצד שמבקשים את מחילתו של אללה ישתבח שמו ויתעלה על חטאיהם כאשר עושים תועבה או גורמים עוול לעצמם.

 אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " המהגרים והתומכים הראשונים במעלה מבני הדור הראשון, ואלה אשר המשיכו במעשים טובים אחריהם, אללה הפיק רצון מהם והם יפיקו רצון ממנו. הוא הכין להם גנים אשר נהרות זורמים למרגולותיהם. נצח נצחים ישכנו שם, וזוהי הזכייה הכבירה." (סורת ההצהרה:100). אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו שהכין את גן עדן למהגרים והתומכים הראשונים במעלה מבני הדור הראשון וגם לאלה אשר המשיכו במעשים הטובים אחריהם בעוד שגן עדן לא הוכן לאלה שסטו מהדרך הישירה של אללה ישתבח שמו ויתעלה.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " המאמינים הם רק אלה אשר אם יוזכר אללה, יימלא לבם חרדה, ובהיקרא אותותיו לפניהם, תרבה אמונתם, ועל ריבונם ייסמכו,* והמקיימים את התפילה והמוציאים ממון מאשר שלחנו לפרנסתם* כל אלה מאמינים הם באמת ובתמים, ושמורות להם מעלות אצל ריבונם, ויזכו במחילה ויפורנסו ביד רחבה." (סורת המלקוח:4-2).

אללה ישתבח שמו ויתעלה תיאר את אנשי גן עדן שהם אשר מקימים את  המצוות והחובות הדתיות של אללה ישתבח שמו ויתעלה הן הנסתרות והן הגלויות. 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day