1. Articles
  2. הדרכתו של הנביא הנבחר בתיאור גן עדן והאש
  3. מספרם של גני עדן

מספרם של גני עדן

Article translated to : العربية

ישנם שני סוגים של גני עדן, הראשון שני גנים של זהב ושני גנים של כסף.

גן עדן הוא השם מקיף של כל הדברים הכלולים בתוכו כמו גנים, בתים וארמונות, גני עדן הם גנים רבים לפי שנזכר בחדית' הבא:

אנס בן מאלכ' ירצהו אללה סיפר כי אלחרת'ה נפצע ביום קרב בדר בעודו נער, אימה שלו באה לנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום ואמרה: הוי נביא אללה, אתה יודע את מעמדו של חארת'ה, אם היה בגן עדן אז אני מגלה סבלנות ומבקשת תגמול ואם היה אחרת מה אני אעשה, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר " אוי לך, האם את השתגעתה, ישנם הרבה גנים ולא גן עדן אחד, הוא בגן עדן של אלפרדוש " המעלה העליונה של גן עדן".

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לירא פן יעמוד למשפט ריבונו מוזמנים שני גנים" (סורת הרחמן:46).

 אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר "לירא פן יעמוד למשפט ריבונו מוזמנים שני גנים"(סורת הרחמן:46). ואמר גם מתחתיהם שני גנים אחרים, בכך ישנם ארבע גנים.

Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day