1. Articles
  2. הדרכתו של הנביא הנבחר בתיאור גן עדן והאש
  3. האבנים של גיהינום

האבנים של גיהינום

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, שמרו על עצמכם ועל בני ביתם מפני אשר אשר הדלק לה הם האנשים והאבנים. מופקדים עליה מלאכים קישחים ומשחיתים אשר לא יפרו את פקודת אללה, ויעשו את אשר יורום." (סורת האיסור:6).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש " ואם לא תעשו כן – ואומנם לא תעשו – הישמרו לכם מפני אש אשר הדלק לה הם האנשים. לכופרים הוכנה היא." (סורת הפרה:24).

השאלה הנשאלת היא: איזה סוג של אבנים אלה אשר נזכרו בפסוק הקוראני שבו אמר אללה ישתבח שמו ויתעלה" ואם לא תעשו כן – ואומנם לא תעשו – הישמרו לכם מפני אש אשר הדלק לה הם האנשים. לכופרים הוכנה היא." (סורת הפרה:24). 

בן רגב שאללה יתעלה ירחם עליו אמר בספרו "ההפחדה מפני האש":

מרבית הפרשנים אמרו שהמילה "אבנים" בפסוק הקוראני מצביעה על אבני הגפרית שמדליקים את גיהינום, הפרשנים אומרים שהאבנים האלה מכילים חמישה סוגים של עינוי כגון מהירות ההדלקה, הריח המסריח, עצומת ההדבקה בגופים, רוב העשן והחום החזק.

בן מסעוד ירצהו אללה אמר שפרושו של המילה "אבנים" שנזכרה בפסוק הקוראני שבו אמר אללה ישתבח שמו ויתעלה" הוי המאמינים, שמרו על עצמכם ועל בני ביתם מפני אשר אשר הדלק לה הם האנשים והאבנים. מופקדים עליה מלאכים קישחים ומשחיתים אשר לא יפרו את פקודת אללה, ויעשו את אשר יורום." (סורת האיסור:6), כי האבנים האלה הם אבני הגפרית  שאללה ישתבח שמו ויתעלה ברא אותם ביום בריאת השמים והארץ והכין אותם לכופרים.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day