1. Articles
  2. הדרכתו של הנביא הנבחר בתיאור גן עדן והאש
  3. רוחב גן עדן

רוחב גן עדן

Article translated to : العربية

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" אללה – אין אלוה מבלעדיו, חי וקיים. תנומה לא תאחז בו ולא שינה. לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ. מי ישתדל בפניו בלא שירשה ? הוא ידע את אשר לפניהם ואת אשר מעבר להם, והם לא יוכלו להכיל את מלוא הדעת על אודותיו, כי אם רק את אשר ירצה. כיסאו חובק שמים וארץ, ועל נקלה יגונן עליהם. הוא העליון והנשגב." (סורת הפרה :255).

אנו מאמינים שאללה ישתבח שמו ויתעלה ברא יצור נקרא בשם הכיסא אלא שלא דומה לכסא שיושבים עליו כמובן.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הנושאים את כס הכבוד והסובבים אותו, משבחים ומהללים את ריבונם ומאמינים בו, ומבקשים מחילה למאמינים באומרם, ריבוננו, רחמיך וידעתך חובקי כל הם. סלח לבעלי התשובה ולהולכים בדרכך, ושמור עליהם מפני עונש השאול." (סורת הסולח:7).

קורא יקר, תהרהר אותי בחדית' הבא של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום, אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר: הכנתי לעבדיי הצדיק  (בגן עדן ) "דברים שלא נראו בעין ולא נשמעו באוזן ולא עלה דעתו של אדם", אבו הורירה אמר: קראו מה שאמר אללה ישתבח שמו ויתעלה בקוראן הקדוש " לא ידע איש איזו קורת רוח צפונה להם כגמול על פועלם" (סורת ההשתחוויה:17).

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day