1. Articles
  2. הדרכתו של הנביא הנבחר בתיאור גן עדן והאש
  3. המצעים של אנשי גן עדן

המצעים של אנשי גן עדן

Article translated to : العربية

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " יסבו על מצעים אשר בטנתם רקומה קטיפה, ופירות שני הגנים קרובים אליהם" ( סורת הרחמן:54).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " על מצעים מוגבהים" (סורת המאורע:34).

אללה ישתבח שמו ויתעלה תאר את המצעים שהם מבוטנים בקטיפה, הדבר הזה מעיד על שני דברים, הדבר הראשון הוא שהחלק החיצוני של המצעים האלה טוב יותר מהחלק הפנימי כיוון שהחלק הזה נסתר בעוד שהחלק החיצוני מיועד ליופי וקישוט, סופין אלת'ורי סיפר כי  אבי אסחק סיפר כי אבי הבירה בן מרים סיפר כי עבד אללה אמר כי הפירוש של הפסוק שאללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בו " יסבו על מצעים אשר בטנתם רקומה קטיפה, ופירות שני הגנים קרובים אליהם" ( סורת הרחמן:54). המצעים האלה בטנתם רקומה קטיפה, הדבר השני הוא שהמצעים האלה מגובהים באופן שיש להם סינוק שממלא את הריק בין החלק החיצוני לבין החלק הפנימי.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day