1. Articles
  2. הדרכתו של הנביא הנבחר בתיאור גן עדן והאש
  3. הזרעים של גן עדן

הזרעים של גן עדן

Article translated to : العربية

אללה ישתבח שמו ויתעלעה אמר בספרו הנשגב " יסובבו ביניהם קערות של זהב וגביעים, ובהם כל אשר תאווה הנפש וכל אשר תתענג העין עליו. לעולמי-עד תהיו בו." (סורת עיטורי הזהב:71). 

אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום היה מדבר ביום אחד בנוכחותו של אחד מאנשי המדבר, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר שאחד מאנשי גן עדן ביקש רשות מאללה ישתבח שמו ויתעלה כדי לזרוע, האם אתה לא במה שרצת, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר לו: תזרע, התקופה מבין הזריעה לבין עונת הקציר היתה כהרף עין, והיובל היה כמו ההרים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר לו: הוי בן אדם קח אותו, שום דבר לא משביע אותך, אחד הערבים הנודדים אמר: אני נשבע באללה שהאדם הזה הוא אחד אנשי קוריש או אחד אנשי אלאנצאר (תומכי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלון בעיר מדינה) כיוון שהם בעלי חקלאות בעוד שאנחנו לא בעלי חקלאות, אז, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום צחק.

הדבר הזה מעיד על כך שישנם זרעים בגן עדן. 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day