1. Articles
  2. הדרכתו של הנביא הנבחר בתיאור גן עדן והאש
  3. אנשי האש ייגררו על פניהם אל תוך האש

אנשי האש ייגררו על פניהם אל תוך האש

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו השגב " החוטאים שרויים בטעות וטירוף. ביום אשר ייגררו על פניהם אל תוך האש (יגידו להם), טעמו את מגע אש התופת." (סורת הירח:48-47).

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו השגב " הם אשר הכחישו את הספר ואת כל אשר שלחנו עם שליחינו. לבסוף ייווכחו לדעת,* כאשר יונחו על צווארם הכבלים והשלשלאות. אז ייגררו.* אל תוך המים הרותחים, ואחר באש יבערו.* וייאמרו להם, היכן השותפים אשר צירפתם.* לצד אללה? יגידו, הם זנחו אותנו, וגם לא היה ממש באלה אשר התפללו אליהם. כך יתעה אללה את הכופרים.* זאת לכם כי עלצתם בלא צדק בארץ, וצהלתם.* בואו בשערי גיהינום והיו בו לנצח. מה נורא יהיה מעונם של אנשי השחץ" (סורת הסולח:76-70).

 

הפרשן המוסלמי אבו קתאדה שאללה יתעלה ירחם עליו אמר שאנשי האש ייגררו על פניהם אל תוך האש פעם וייגררו אל תוך המים הרותחים פעם אחרת. אנשי האש ייגררו על פניהם אל תוך האש עד שעצמם, בשרם ומוחם לכל עבר.

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day