1. Articles
  2. הדרכתו של הנביא הנבחר בתיאור גן עדן והאש
  3. אנשי גן עדן יכירו את בתיהם כאשר יכנסו לגן עדן

אנשי גן עדן יכירו את בתיהם כאשר יכנסו לגן עדן

Article translated to : العربية

בן אלקים שאללה ירחם עליו אמר בסםרו "חאדי אלארווח":

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " כאשר תיתקלו בכופרים, הכו בהם לפי חרב, ולאחר שתעשו בהם שפטים, כבלו בכבלים, ומעתה הבררה בידכם לחון או לחייב בדמי כופר, עד שוך המלחמה. אילו רצה אללה, היה גובר הוא עליהם, אך הוא חפץ להעמידכם במבחן זה מול זה. הנהרגים במלחמה למען אללה – הוא לעולם לא יוריד את מעשיהם לטמיון.* הוא ינחה אותם וישובב את נפשם, * ויכניסם לגן עדן. הוא כבר סיפר להם עליו."  (סורת מוחמד:6-4).

הפרשן המוסלמי מוג'הד בן גבר אמר כי אנשי גן עדן יגלה את הדרך ויגיעו לביתהם ומשכנהם בגן עדן כאילו שהם גרים בהם מאז בריאתם ומבלי לבקש כל הדרכה.

בן עבאס אמר כי אבי צאלח אמר כי אנשי גן עדן מכירים את הדרגות שלהם בגן עדן כמו שאתם מכירים את הבתים שלהם, מוחמד בן כעב אמר שאנשי גן עדן מכירים את הדרגות והבתים שלהם בגן עדן כמו שאתם מכירים את הבתים שלכם לאחר שאתם מקימים את תפילת יום שישי.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day