1. Articles
  2. הדרכתו של הנביא הנבחר בתיאור גן עדן והאש
  3. הפחדת האנשים מפני גיהינום

הפחדת האנשים מפני גיהינום

אללה ישתבח שמו ויתעלה הכין את גיהינום לסוררים והמורדים מבני האדם ושדים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " הרבינו את זרעם שח בני אנוש ושדים למען גיהינום, לב להם ולא יבינו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. לבהמות נדמו, והם תועים אף יותר. הללו לא יעלו דבר בדעתם." (סורת ממרום החומה:179).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " זולת אלה, אשר ריחם ריבונך עליהם. לשם כך ברא אותם. עוד יתקיים במלואו דבר ריבונך, לאמור, מלא אמלא את גיהינום בבני שדים ובני אנוש גם יחד." (סורת הוד:119).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש " אילו חפצנו, היינו מנחים כל נפש אל דרך הישר, ואולם בצדק גזרתי לאמור, מלא אמלא את גיהינום בבני שדים ובני אנוש גם יחד." (סורת ההשתחוויה:13).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " ביום אשר יאסוף את כולם יחדיו – הוי חבר השדים, הדחתם רבים מבני האנוש. אז יגידו בעלי בריתם בני האנוש, ריבוננו, התענגנו אלה על אלה, ועתה נמלא הזמן שקצבת לנו. יגיד, גיהינום יהיה מעונכם, ולנצח תהיו בו, אלא אם ירצה אללה אחרת. ריבונכם חכם ויודע." (סורת המקנה:128).

אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו בקוראן הקדוש על בני השדים אשר שמעו את הקוראן הקדוש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " יש בינינו מתמסרים ויש מושחתים: המתמסרים הם שוחרי היושר,* ואילו המושחתים יהיו עצי הסקה לגיהינום." (סורת השדים:15-14).

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " ישולחו בכם שלהבת אש ונחושת רותחת, ולא תינצלו - * איזו ממתנות ריבונכם תוכלו עוד להכחיש?" (סורת הרחמן:36-35).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " ביום ההוא לא יישאל על חטאו לא בן אנוש ולא שד -* איזו ממתנות ריבונכם תוכלו עוד להכחיש?* את החוטאים יכירו לפי קלסתר פניהם, ואז יאחזו בציצית ראשם ורגליהם - * איזו ממתנות ריבונכם תוכלו עוד להכחיש?" (סורת הרחמן:42-39).

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום קרא את הסורה הזאת לשדים וסיפר להם עליה כיוון שהסורה הזאת מדווחת על הבריאה, מותם ועונשם של בני השדים.

המלאכים נחשבים ליצורים הנכבדים ביותר, הם גם כן פוחדים מפני גיהינום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " ואולם הם אומרים, הרחמן הוליד בן. ישתבח שמו! רק עבדים מכובדים הם.* הם לא יקדימו אותו בדברים, ויעשו כדברו.* הוא יודע את אשר לפניהם ואת אשר מעבר להם, ולא יוכלו להשתדל כי אם למען זה אשר יתרצה לו (אללה), וחרדה אוחזת בהם מרוב יראתו.* מי בהם אשר יאמר, אני אנני אל מבלעדיו, נשיב לו כגמול בגיהינום. כך נגמול לבני העוולה." (סורת הנביאים:29-26).

אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר למלאך ג'בריל מדוע אני לא רואה את המלאך מיכאיל צוחק, המלאך ג'בריל אמר לנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום כי המלאך מיכאיל לא צחק מאז שאללה ישתבח שמו ויתעלה ברא את גיהינום.

Previous article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day