1. Articles
  2. האיסלאם ואגדת החרב
  3. לפי התנ''ך (2) בניו של הנביא יעקב רצחו כל זכר במ

לפי התנ''ך (2) בניו של הנביא יעקב רצחו כל זכר במ

3975 2009/11/05 2024/06/18

לפי התנ''ך (2)

בניו של הנביא יעקב רצחו כל זכר במדינה

לפי התנ''ך המסולף, בספר בראשית נכתב : " 24 וישמעו אל-חמור ואל-שכם בנו, כל-יצאי שער עירו; וימלו כל-זכר, כל-יצאי שער עירו: 25 ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים, ויקחו שני-בני-יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו, ויבאו על-העיר בטח; ויהרגו כל-זכר: 26 ואת-חמור ואת-שכם בנו, הרגו לפי-חרב; ויקחו את-דינה מבית שכם ויצאו: 27 בני יעקב, באו על-החללים, ויבזו העיר; אשר טמאו אחותם: 28 את-צאנם ואת-בקרם ואת-חמריהם; ואת אשר-בעיר ואת-אשר בשדה לקחו: 29 ואת-כל-חיל שמעון ולוי ואת-כל-טפם ואת-נשיהם, שבו ויבזו; ואת כל-אשר בבית: 30 ויאמר יעקב אל-שמעון ואל-לוי עכרתם אתי, להבאישני בישב הארץ, בכנעני ובפרזי; ואני מתי מספר, ונאספו עלי והכוני, ונשמדתי אני וביתי: 31 ויאמרו; הכזונה יעשה את-אחותנו:" ( בראשית 34 : 24 – 31 ) .

מפסוקי התנ''ך הנזכרים ברור כי שני בני הנביא יעקב שמעון ולוי רצחו כל זכר במדינה השקטה, שבו הנשים והתינוקות וגזלו את צאנם, ואת בקרם, ואת חמוריהם, והפקיעו את אדמותיהם!!!

השמדה המונית זו שבה נהרג כל זכר במדינה שלמה, נגזלו רכושי שוכניה עלולה להביא למחוק את המדינה הזו מעל המפה, ולהפחיד כל המדינות השכנות.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day