1. Articles
  2. האיסלאם ואגדת החרב
  3. לפי התנ''ך (3) האם משה עליו השלום היה איש מלחמה?

לפי התנ''ך (3) האם משה עליו השלום היה איש מלחמה?

4680 2009/11/05 2024/06/18

לפי התנ''ך (3)

האם משה עליו השלום היה איש מלחמה?

מקרה זה חזר ונשנה הרבה בהיסטורייה של היהודים, הנה, הנביא משׁה עליו השלום – לפי התנ''ך המסולף – מצטווה מפי האלוהים להשמיד אחד העמים, להשמידו, ולהפקיע אדמתו. זה נזכר בספר במדבר:
" ויאמר יהוה אל-משה אל-תירא אתו, כי בידך נתתי אתו ואת-כל-עמו ואת-ארצו; ועשית לו, כאשר עשית, לסיחן מלך האמרי, אשר יושב בחשבון: 35 ויכו אתו ואת-בניו ואת-כל-עמו, עד-בלתי השאיר-לו שריד; ויירשו את-ארצו: " ( במדבר 21 : 34 – 35 ).

הקריאה מטעם האל למלחמה ולרצח חזרה ונשנה הרבה בתנ''ך, בספר במדבר נאמר גם: " 16 וידבר יהוה אל-משה לאמר: 17 צרור את-המדינים; והכיתם אותם: 18 כי צררים הם לכם, בנכליהם אשר-נכלו לכם על-דבר-פעור; ועל-דבר כזבי בת-נשיא מדין אחתם, המכה ביום-המגפה על-דבר-פעור: 19 ויהי אחרי המגפה: " ( במדבר 25 : 16 – 19).

נראה שהצוואה של האל למשׁה להציק למדינים נהפכה למלחמה קדושה נגד המדינים, כי הייתה בהשראת האל. התוצאות האלימות  והאכזריות של מלחמה זו, נזכרו גם הם בספר במדבר: " 1 וידבר יהוה אל-משה לאמר: 2 נקם, נקמת בני ישראל, מאת המדינים; אחר תאסף אל-עמיך: 3 וידבר משה אל-העם לאמר, החלצו מאתכם אנשים לצבא; ויהיו על-מדין, לתת נקמת-יהוה במדין: 4 אלף למטה, אלף למטה; לכל מטות ישראל, תשלחו לצבא: 5 וימסרו מאלפי ישראל, אלף למטה; שנים-עשר אלף חלוצי צבא: 6 וישלח אתם משה אלף למטה לצבא; אתם ואת-פינחס בן-אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקדש וחצצרות התרועה בידו: 7 ויצבאו על-מדין, כאשר צוה יהוה את-משה; ויהרגו כל-זכר: 8 ואת-מלכי מדין הרגו על-חלליהם, את-אוי ואת-רקם ואת-צור ואת-חור ואת-רבע, חמשת מלכי מדין; ואת בלעם בן-בעור, הרגו בחרב: 9 וישבו בני-ישראל את-נשי מדין ואת-טפם; ואת כל-בהמתם ואת-כל-מקנהם ואת-כל-חילם בזזו: 10 ואת כל-עריהם במושבתם, ואת כל-טירתם; שרפו באש: 11 ויקחו את-כל-השלל, ואת כל-המלקוח; באדם ובבהמה: "  ( במדבר 31 : 1 - 11).

התנ''ך המסולף ממשיך לגלות את האופי האכזרי והברברי של המלחמות של היהודים. מהפסוקים שאנחנו מצטטים ברור שרֶצח כל זכר ללא הבחנה בין תינוק לבין הקשיש הוא עיקרון בסיסי ביהדות, שמצווה כל הזמן את נביאיה לרצוח כל זכר, יתר על כן הם שרפו את הבתים, שבו הנשים והתינוקות. זה נזכר בבהירות בתנ''ך, בספר במדבר: "  ועתה הרגו כל-זכר בטף; וכל-אשה, ידעת איש למשכב זכר הרגו: 18 וכל הטף בנשים, אשר לא-ידעו משכב זכר; החיו לכם: "     ( במדבר 31 : 17 - 18).

להבהיר את התוצאות המשמידות של מלחמות אלו, יכולים אנחנו לסקור את הרכושים שנגזלו על ידי היהודים במלחמות שלהם, זה נזכר בספר במדבר: " ויהי המלקוח, יתר הבז, אשר בזזו עם הצבא; צאן, שש-מאות אלף ושבעים אלף וחמשת-אלפים: 33 ובקר שנים ושבעים אלף: 34 וחמרים אחד וששים אלף: 35 ונפש אדם, מן-הנשים, אשר לא-ידעו משכב זכר; כל-נפש שנים ושלשים אלף:" ( במדבר 31 : 32 - 35).

אפילו הבנות הקטנות לו ניצלו משבי של היהודים, מספר הבנות ששבו היהודים הגיע ל- 32000 בת במלחמה אחת . זה ברור !!!

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day