1. Articles
  2. האיסלאם ואגדת החרב
  3. לפי התנ''ך ( 7) הלוחמים היהודים לא מבחינים בין 

לפי התנ''ך ( 7) הלוחמים היהודים לא מבחינים בין 

3419 2009/11/05 2024/06/17

לפי התנ''ך ( 7)

הלוחמים היהודים לא מבחינים בין ישרים לרשעים !!

אין זו הפתעה כשתגלה כי התנ''ך המסולף קורא לרצוח הרשעים וגם הצדיקים, למה לא! והוא אותו ספר שקרא קודם לרצוח נשים ותינוקות, החפים מכל פשע. בספר יחזקאל נאמר: " ויהי דבר-יהוה אלי לאמר: 2 בן-אדם, שים פניך דרך תימנה, והטף אל-דרום; והנבא אל-יער השדה נגב: 3 ואמרת ליער הנגב, שמע דבר-יהוה; כה-אמר אדני יהוה הנני מצית-בך אש ואכלה בך כל-עץ-לח וכל-עץ יבש לא-תכבה להבת שלהבת, ונצרבו-בה כל-פנים מנגב צפונה: 4 וראו כל-בשר, כי אני יהוה בערתיה; לא תכבה: 5 ואמר אהה אדני יהוה; המה אמרים לי, הלא ממשל משלים הוא: 6 ויהי דבר-יהוה אלי לאמר: 7 בן-אדם, שים פניך אל-ירושלם, והטף אל-מקדשים; והנבא אל-אדמת ישראל: 8 ואמרת לאדמת ישראל, כה אמר יהוה, הנני אליך, והוצאתי חרבי מתערה; והכרתי ממך צדיק ורשע: 9 יען אשר-הכרתי ממך צדיק ורשע; לכן תצא חרבי מתערה אל-כל-בשר מנגב צפון: 10 וידעו כל-בשר, כי אני יהוה, הוצאתי חרבי מתערה; לא תשוב עוד:" ( יחזקאל 21 : 1 – 10 ). רְאֶה קורא יקר איך הצוואה כאן לרצוח כל האנשים הצדיקים והרשעים.

הדבר המדהים גם ביהדות שהיא הורתה לרצוח הבנים על חטא של הוריהם, זה גם נזכר בספר יחזקאל: " 45 ואנשים צדיקם, המה ישפטו אותהם, משפט נאפות, ומשפט שפכות דם; כי נאפת הנה, ודם בידיהן: 46 כי כה אמר אדני יהוה; העלה עליהם קהל, ונתן אתהן לזעוה ולבז: 47 ורגמו עליהן אבן קהל, וברא אותהן בחרבותם; בניהם ובנותיהם יהרגו, ובתיהן באש ישרפו: 48 והשבתי זמה מן-הארץ; ונוסרו כל-הנשים, ולא תעשינה כזמתכנה: " ( יחזקאל 23 :45 – 48 ).

דבר שכזה מעולם ולעולם לא תמצאו באיסלאם, המשך והשלמת היהדות והנצרות המקוריות.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day