1. Articles
  2. האיסלאם ואגדת החרב
  3. לפי התנ''ך (4) התורה קוראת לרצוח עובדי האלילים

לפי התנ''ך (4) התורה קוראת לרצוח עובדי האלילים

3533 2009/11/05 2024/05/27

לפי התנ''ך (4)

התורה קוראת לרצוח עובדי האלילים !!

היהדות ציוותה את תומכיה לפתוח במלחמות על רקע דתי, היא ציוותה אותם עוד לרצוח עובדי האלילים, שאינם עובדים את אלוהי היהודים, לא זה ורק אלא גם להפקיע את אדמותיהם. ובספר במדבר יש הוכחה על כך שהנביא משׁה נלחם בעמים שלא עבדו את האלוהים! במדבר נאמר: " 50 וידבר יהוה אל-משה בערבת מואב; על-ירדן ירחו לאמר: 51 דבר אל-בני ישראל, ואמרת אלהם; כי אתם עברים את-הירדן אל-ארץ כנען: 52 והורשתם את-כל-ישבי הארץ מפניכם, ואבדתם, את כל-משכיתם; ואת כל-צלמי מסכתם תאבדו, ואת כל-במתם תשמידו: 53 והורשתם את-הארץ וישבתם-בה; כי לכם נתתי את-הארץ לרשת אתה: 54 והתנחלתם את-הארץ בגורל למשפחתיכם, לרב תרבו את-נחלתו ולמעט תמעיט את-נחלתו, אל אשר-יצא לו שמה הגורל לו יהיה; למטות אבתיכם תתנחלו: 55 ואם-לא תורישו את-ישבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם, לשכים בעיניכם, ולצנינם בצדיכם; וצררו אתכם, על-הארץ אשר אתם ישבים בה: 56 והיה, כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם:" ( במדבר 33 : 50 – 56 ) .

בספר דברים יש גם הוראה בהירה וברורה להשמיד מדינות ועמים, ולא להשאיר כל נשמה, בספר דברים נאמר: " 16 רק, מערי העמים האלה, אשר יהוה אלהיך, נתן לך נחלה; לא תחיה כל-נשמה:" ( דברים 20 : 16 ). מן הפסוק הזה נסיק בקלות כי היהדות סמכה על החרב והמלחמות כדי להרחיב את שטח המדינה היהודית, ולהוסיף לה עוד אדמות, אפילו אם זה על חשבונם של עמים ומדינות אחרים, וגם אם זה לא ישאיר כל נשמה.

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day