1. Articles
  2. האיסלאם ואגדת החרב
  3. לפי התנ''ך ( 5) שריפת ערים ... הרגל יהודי !!

לפי התנ''ך ( 5) שריפת ערים ... הרגל יהודי !!

3649 2009/11/05 2024/05/28

לפי התנ''ך ( 5)

שריפת ערים ... הרגל יהודי !!

בספרי הקודש המסולפים של היהדות מתוארים פעמים רבות מסעות הסתת היהודים נגד הבלתי יהודים, עד שאלה פרצו לתוך ירושלים, שפכו הדמים ושרפו את העיר הקדושה. בספר שופטים נכתב: "8 וילחמו בני יהודה בירושלם, וילכדו אותה, ויכוה לפי-חרב; ואת העיר שלחו באש: 9 ואחר, ירדו בני יהודה, להלחם בכנעני; יושב ההר, והנגב והשפלה: 10 וילך יהודה, אל-הכנעני היושב בחברון, ושם-חברון לפנים קרית ארבע; ויכו את-ששי ואת-אחימן ואת-תלמי: " ( שופטים 1 : 8 - 10). בפרק 18 באותו ספר יש עוד תיאור לאכזריות והאלימות והטרור של היהודים: " והמה לקחו את אשר-עשה מיכה, ואת-הכהן אשר היה-לו, ויבאו על-ליש, על-עם שקט ובטח, ויכו אותם לפי-חרב; ואת-העיר שרפו באש: 28 ואין מציל כי רחוקה-היא מצידון, ודבר אין-להם עם-אדם, והיא בעמק אשר לבית-רחוב; ויבנו את-העיר וישבו בה: 29 ויקראו שם-העיר דן, בשם דן אביהם, אשר יולד לישראל; ואולם ליש שם-העיר לראשנה:" ( שופטים 18 : 27 - 29). פסוקים אלה מבהירים איך התנפלו היהודים על עם שקט ובטוח, ואיך הרגו את העם הזה והשמידו את העיר שלו, כי אם החליפו את השם שלה !!!

זו היא ההשמדה האמיתית, רצח, השמדה, שריפה ושינוי שם העיר כדי תימחק מספרי ההיסטוריה, כלא הייתה!   

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day