1. Articles
  2. הדרכתו של הנביא הנבחר בתיאור גן עדן והאש
  3. התכונות של אלה אשר יכנסו גיהינום כפי שנזכרו בקוראן הקדוש והחדית'ים של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום.

התכונות של אלה אשר יכנסו גיהינום כפי שנזכרו בקוראן הקדוש והחדית'ים של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום.

(1)- הכופרים:

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" הכופרים, אחת היא להם אם תזהירם ואם לאו: לא יאמינו.* אללה אטם את לבם ואת אוזניהם, וכסות עוטפת את עיניהם. צפוי להם עונש כבד." (סורת הפרה:7-6).

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש" אם יש בכם ספק באשר לדברים שהורדנו ממרומים אל עבדנו, הביאו ולו סורה אחת כמותם וקראו לעזרתכם את העדים שלקחתם מבלעדי אללה, אם אמת בפיכם.* ואם לא תעשו כן – ואומנם לא תעשו – הישמרו לכם מפני אש אשר הדלק לה הם האנשים והאבנים. לכופרים הוכנה היא." (סורת הפרה:24-23).

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " אברהם אמר, ריבוני, עשה את העיר הזאת מקום מבטחים ושלח לתושביה פרנסה מפרי הארץ, לאלה אשר יאמינו באללה וביום האחרון. אמר, אשר לכופרים, אניח לו להתענג קמעא, ואחר אביאנו על כורחו אלי עונש האש. שם יהיה סופו המר." (סורת הפרה:126).

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הכופרים, לא יועילו להם נכסיהם ובניהם במאום אצל אללה, וכל אלה יהיו דלק לאש.* דינם יהיה כדין בני משפחת פרעוה ואלה אשר היו לפניהם: הם כפרו באותותינו ואללה הכה בהם כי חטאו, ואללה עונש קשות.* אמור לכופרים, עוד תובסו ותיאספו אל גיהינום. מה נורא הוא יצוע האש." (סורת בית עמרם:12-10).

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב" אללה אמר לישוע, עתה אאסוף אותך ואעלה אותך אלי ואטהר אותך מטומאת הופרים ואשים את ההולכים בעקבותיך מעל הכופרים עד יום תחיית המתים. לבסוף תוחזרו אלי ואשפוט ביניכם בכל אשר נחלקתם בו.* אשר לכופרים, אותם אעניש עונש קשה בעולם הזה ובעולם הבא, ולא יקום להם עוזר.* אשר למאמינים ולעושים את הטוב, הוא ישלם להם את מלוא שכרם. אללה אינו אוהב את בני העוולה." (סורת בית עמרם:57-55).

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש" הכופרים, נכסיהם ובניהם לא יועילו להם במאום בפני אללה. הם יורשי האש, ולנצח יהיו בה.* הממון אשר יוציאו בחיי העולם הזה משול לרוח כפור הפוגעת בשדה אנשים אשר גרמו עוול לעצמם, ומכלה אותו. לא אללה יגרום להם עוול, כי הם לעצמם גורמים עוול." (סורת בית עמרם:117-116).

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day